Gegenwind im Reichswald

NEE tegen windturbines in en rond het Reichswald

Bescherm het bos

 

+++ Terinzagelegging van het bestemmingsplan Stadt Kleve +++

Tot 13 augustus 2020 kunt u schriftelijk of per mail reageren op het conceptbestem-mingsplan van Stadt Kleve. Het plan voorziet in een concentratiezone voor windenergie direct aan het Reichswald: Engelsstraße, Kleve-Reichswalde. Deze zone staat in het kaartje hieronder gemarkeerd als "P3".

Zie voor verdere info de rubriek Nieuws...

De Duitse gemeenten Kranenburg en Kleve willen in het Reichswald de aanleg van windturbines toestaan. In de gemeente Kranenburg lopen procedures om het bestemmingsplan te wijzigen van het gebied rond de Kartenspielerweg. Kleve werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gehele grondgebied. Dat nieuwe plan wijst ook locaties aan waar windturbines mogen komen, waarvan een aanzienlijk deel in het Reichswald ligt. In Kranenburg heeft zich een projectontwikkelaar gemeld, die in 2017 langs de Kartenspielerweg twaalf 3,3 megawatt turbines wil plaatsen met een tiphoogte van maar liefst 200 meter.

Lees meer over de lopende procedures...

 

Inspraak

Van 4 augustus tot 4 oktober 2017 kunt u uw zienswijze indienen over de derde versie van het nieuwe Regionalplan Dusseldorf. In deze ronde mag u uw mening geven over de meest recente wijzigingen, waaronder het schrappen van de drie voorkeurszones voor windturbines langs en vlak bij de kartenspielerweg. Zie hiervoor ook de informatie van 4 augustus jl. onder "nieuws".
 

Kranenburg

Langs de Kartenspielerweg, pal aan de Nederlandse grens is een gebied van 5 kilometer bij 500 meter aangewezen, waar straks twaalf megaturbines van 200 meter hoog geplaatst zouden mogen worden. Als de plannen doorgaan zal daar eind 2016 zo’n10 hectare bos gekapt worden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er is een meetmast in het bos opgericht en er lopen onderzoeken en procedures voor het verkrijgen van vergunningen. Tot 20 augustus liep er een eerste verkennende inspraakronde. Nadat de reacties hieruit verwerkt zijn volgt er een tweede inspraakronde, mogelijk rond de herfst.

Lees meer over Kranenburg...

 

Kleve

De gemeente Kleve werkt aan een bestemmingsplan waarin drie concentratiegebieden van in totaal 200 hectare worden aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines. Twee daarvan, samen zo'n 180 hectare, liggen midden in het Reichswald. Het grootste gebied heeft een oppervlakte van 140 hectare (P1). Het andere tweede gebied is 40 hectare (P2, langs de gemeentegrens met Goch). Het derde gebied is 20 hectare groot en ligt net buiten het Reichswald (P3, grenzend aan Goch en Bedburg-Hau). Het bestemmingsplan is pas na de vroegtijdige inspraakronde uitgebreid met de genoemde windkrachtlocaties.

Lees meer over Kleve...

 

Schade

Wij zijn voorstander van duurzame energie, maar maken ons grote zorgen over de enorme schade die hier zal worden aangericht. Het Reichswald is het grootste aaneengesloten bosgebied in het noorden van Nordrhein-Westfalen. Het is centraal gelegen tussen diverse beschermde Natura2000 gebieden. Daarnaast ligt het Reichswald op een unieke stuwwal en vormt het een belangrijke schakel met Nederlandse bosgebieden in het (Nederlands-Duitse) Ketelwald. Fragmentatie door de kap en aanleg van turbines, geluidsoverlast, trillingen in de bodem, gevaar van brand en olielekkage vormen bedreigingen voor de natuur, het wild en de rust in het bijzondere bosgebied, gelegen op een unieke stuwwal. Tevens vrezen we voor negatieve effecten op de toeristische aantrekkingskracht van de streek, die het naast cultuurwaarde in belangrijke mate moet hebben van natuurwaarde, uitgestrekt open landschap en rust. Dit geldt ook voor de dorpen langs de randen van het Reichswald, die hun kostbare natuurlijke omzoming zien veranderen in industrie en te maken zullen krijgen met verminderde leefbaarheid.

 

Petitie

We roepen de Nederlandse grensgemeenten en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant op om het Reichswald te behoeden voor windindustrie. Iedereen mag ondertekenen op www.tegewindreichswald.petities.nl. Help mee om het Reichswald te beschermen en teken ook!

Naar de petitie...

 

Handtekeningenactie Regionalplan

Het Regionalplan Düsseldorf, dat de planologische bestemming van de regio beschrijft, stelt voorkeursgebieden voor windenergie voor in het Reichswald. Indien u het daar niet mee eens bent kunt u dat kenbaar maken door een zienswijze in te dienen en door handtekeningen te helpen verzamelen. Het schrappen van de voorgestelde voorrangszones is beslissend voor het weren van windturbines in het Reichswald.

Naar de handtekeningenactie...

 

Over Tegenwind

Wij zijn bezorgde grensbewoners uit Nederland en Duitsland. Eind 2012 hebben wij ons verenigd in het burgerinitiatief "Tegenwind in het Reichswald". Aanleiding hiervoor was het plan van de gemeente Kranenburg om windindustrie mogelijk te maken in het Reichswald, vlak langs de Nederlandse grens. We zijn voorstander van duurzame energie, maar vinden dat het Reichswald bescherming verdient tegen windturbines. Het Ketelwald, waar het Reichswald deel van uitmaakt, is een bijzonder, hoogwaardig grensoverschrijdend gebied. Windindustrie in dit bosgebied zal aan beide zijden van de grens een grote negatieve impact hebben. Daarom zijn we actief in Duitsland en in Nederland.

 

Nieuws

Recente ontwikkelingen leest u op onze nieuwspagina...

Volg ons op facebook en twitter:       

 

Help mee

Help het Reichswald beschermen. Laat uw mening horen. Teken de petitie, laat op deze site uw reactie achter of stuur ons een email. Wilt u een bijdrage leveren voor de onkosten die wij maken? Graag! Ons bankrekeningnummer vindt u op de Contact pagina.

Op de hoogte blijven? Stuur ons een een email, dan ontvangt u regelmatig bericht over ontwikkelingen. Uw gegevens geven wij niet aan derden.

Lees meer...

 

Wij collecteren niet

Pas op voor collectanten die geld inzamelen in naam van onze vereniging "Tegenwind in het Reichswald". Ons bereiken berichten dat er namens ons gecollecteerd zou worden. Dit is echter niet het geval. Mensen die beweren namens ons te collecteren handelen zonder onze instemming en zonder ons medeweten. Wilt u aan ons doneren, doet u dat dan liefst rechtstreeks via onze bankrekening, niet via anderen.

 

   

info@tegenwindReichswald.eu