Gegenwind im Reichswald

Nieuws

 

25 mei 2022

Over minder dan twee weken loopt de deadline af voor het indienen van een bezwaarschrift/zienswijze op de bouwaanvraag van twee windturbines in Kleve-Reichswalde. Zoals bekend zullen deze op slechts 100 meter afstand van het Reichswald worden gebouwd. Naast de bezorgdheid over de bescherming van soorten (met name windenergiegevoelige (roof)vogels en vleermuizen), spreekt het volgende tegen het project: de bouw en exploitatie van de bijna 250 meter hoge windturbines brengt een zgn. “Vorbelastung” met zich mee. Dit is een afwaardering van het bos. Op middellange termijn maakt dit niet alleen windindustrie langs/aan het bos waarschijnlijker, maar ook in het Reichswald. 

Wie de onderliggende stukken voor de bouwaanvraag (“Antragsunterlagen”) aandachtig heeft bekeken, zal o.a. hebben kunnen lezen dat reeds bestaande, aanzienlijk kleinere windturbines op grote afstand belastend worden genoemd. Er staat bijvoorbeeld: "De effecten [van de twee geplande turbines – BI Gegenwind im RW] worden daarom als verantwoord beschouwd, zeker gelet op de eerdere belasting." 

Als u de instantie die de bouwaanvraag beoordeelt wilt laten weten wat u van het project vindt, dan kunt u hier informatie vinden hoe u dit het beste kunt doen: https://bit.ly/3LLlTht Er is ook een argumentatiehulp die u kunt gebruiken ter inspiratie of om tekstdelen over te nemen. U kunt ook de hele tekst als formulier/bezwaarschrift/zienswijze gebruiken: https://bit.ly/3MRwhWg De tekst is in het Duits. Dit hebben we gedaan omdat alleen zienswijzen die in het Duits zijn opgesteld worden beoordeeld. Tevens moet uw bezwaar per post worden verstuurd (dus niet per mail)!

 

25 april 2022 - Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op zondag 1 mei 2022

Wellicht vraagt ​​u zich af: wat kan erop tegen zijn voor de bouw van de twee grote windturbines waarvoor in Kleve-Reichwalde een aanvraag is ingediend? Voor de realisatie hoeven toch "slechts" enkele bomen aan de Engelsstraße te worden gekapt?! Welnu, een voorbeeld is het feit dat dit precies de percelen zijn die veelvuldig bezocht worden door beschermde roofvogels en vleermuizen; beide groepen zijn zeer gevoelig voor windturbines en vele hebben er inmiddels de dood gevonden. En hoewel beide turbines op landbouwgrond gepland zijn, is de directe nabijheid van de ecologische waardevolle bosrand een andere reden om dit gebied te beschermingen. Voorts is de locatie onderdeel van een geologisch en cultuurhistorisch belangwekkend gebied.

Op zondag 1 mei gaat naturalist en zoöloog Wolfgang R. Müller verder in op het belang van het Reichswald in algemene zin en van deze locatie in het bijzonder. U bent daarbij van harte welkom. De deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.

Aanvang: 15.00 uur

Ontmoetingsplek: parkeerplaats aan de Triftstrasse bij Dr.-Engels-Strasse

 

16 april 2022  

Sinds enkele dagen liggen de documenten voor de bouwaanvraag van twee mega-windturbines aan de Engelsstraße, Reichswalde ter inzage. Hoezeer dit project het Reichswald gaat belasten blijkt wel uit het geluidsrapport. Het bos krijgt met het grootste deel van het geluid te maken en bereikt zelfs het natuurbeschermingsgebied Geldenberg (groene gebied op de rechter kaart). Ter vergelijking: 35 dB(A) komt overeen met het volume van een ventilator (rode cirkel).

Tot 5 mei kunt u de documenten hier bekijken:

Turbine 1 - https://bit.ly/3rrYGcE 
Turbine 2 - https://bit.ly/3jF3UO3

U heeft tot 7 juni de tijd om (per post) uw zienswijze of bezwaarschrift naar het districtsbestuur van Kleve te sturen: 

Kreis Kleve, Fachbereich 6-Technik, Abteilung 6.1 - Bauen und Umwelt
Nassauerallee 15-23
DE-47533 Kleve

Neem uw tijd om de stukken goed door te lezen en maak daarna uw mening kenbaar. De bewoners van het Reichswald rekenen op u!

 

 

Beelden
Grafiek links: Ramboll Deutschland GmbH (2022), Schallimmissionsprognose
Basis grafiek rechts: Geoportal Niederrhein

 

  

16 december 2021
Donkere wolken boven het Reichswald. De regering van Noordrijn-Westfalen wil de uitbreiding van windenergie in de deelstaat de komende jaren verdubbelen. Momenteel draaien er ca. 3.800 turbines. De helft (!) van de geplande windturbines moeten in de bossen verrijzen. (bron: WDR 5, na de informatieverstrekking over de energievoorziening in het Noordrijn-Westfaalse parlement).

Hiervoor moeten percelen gebruikt worden die schade hebben opgelopen als gevolg van storm en droogte. Naar verluidt staan de turbines er "slechts" voor een overgangsperiode van 30 jaar. In de tussentijd kan zich een nieuw bomenbestand ontwikkelen. Er blijven in het betoog echter tal van aspecten onbenoemd. Bossen zijn namelijk veel meer dan standplaatsen voor bomen. Het zijn hoogontwikkelde ecosystemen en faciliteren levensruimte voor flora en fauna. Met de aanleg en exploitatie van windindustriële projecten lopen deze kwaliteiten serieuze schade op. Hetzelfde geldt voor de bosbodem, dat koolstof opslaat en een fijnmazig netwerk is van onderling afhankelijke wortel- en schimmelnetwerken. Massieve funderingen slaan hier gaten in en verdichten de bodem met de oppervlakte van een voetbalveld per turbine. Verder wordt de bodem extra belast door de aanleg van toegangswegen voor zwaar goederenvervoer. Zelfs gezonde bossen kunnen hier decennialang niet van herstellen. Bovendien is het contraproductief in termen van klimaatbescherming. We kunnen alleen maar hopen dat burgers en natuurorganisaties zich zullen (blijven) verzetten tegen deze onzalige plannen

 

 

8 december 2021 - Particuliere grondeigenaren en een projectontwikkelaar hebben het voornemen tot de realisatie van twee grote windturbines aan de Engelsstrasse, Kleve- Reichswalde. In Goch-Nierswalde wordt een bouwaanvraag verwacht voor vijf á zes turbines achter de Kesseler Strasse. Op onderstaande kaart zijn beide gebieden geel gemarkeerd. Voor het industriële project in Kleve-Reichswalde is de start van de inspraak- en beoordelingsfase nabij.

 

25 augustus 2020 -

In het kader van de inspraakprocedure op het conceptbestemmingsplan (Flächennutzungsplan, FNP) van de Stadt Kleve heeft het burgerinitiatief op 11 augustus een zienswijze ingediend. naar de zienswijze…
 

Om de concentratiezone in Reichswalde-Ost uit het FNP te schrappen, zou de Stadt Kleve een aanvraag tot wijziging van het streekplan moeten indienen. In december 2017 kondigde de “Regionalrat” een overeenkomstige wijziging aan. zie de notulen van de betreffende vergadering ...

Citaat uit de notulen:

De Regionalrat neemt met meerderheid van stemmen (…) de volgende resolutie aan: de Regionalrat kondigt aan dat n.a.v. de door de deelstaatoverheid aangekondigde wijziging van het staatsontwikkelingsplan voor windenergie de regelgeving over windenergie, met inbegrip van de definitie van voorkeurs- en reservezones voor windenergie, kritisch zal herzien als onderdeel van een wijzigingsprocedure van een regionaal plan en deze indien nodig opnieuw zal reguleren. De Regionalrat wijst er uitdrukkelijk op dat het resultaat van het onderzoek ook de algemene ontheffing van de aanwijzing van voorkeurs- en reservezones voor windenergie kan zijn."

Deze beslissing heeft betrekking op zowel de voorkeurszone in Reichswalde-Ost als in Goch-Nierswalde; beide direct aan de bosrand gelegen.

Uit het faunistisch rapport dat als onderdeel van de FNP-procedure is opgesteld, blijkt onder meer dat er goede redenen zijn om de concentratiezone in Reichswalde-Ost uit het RegionalPlan Düsseldorf (RPD) en het FNP-Stadt Kleve te schrappen. Het is een ecologisch zeer kwetsbaar gebied. Het burgerinitiatief roept politici van Kleve op om het onderwerp opnieuw te behandelen en een overeenkomstige aanvraag bij de Regionalrat in Düsseldorf in te dienen!

 

9 augustus 2020 - Het conceptbestemmingsplan van Stadt Kleve voorziet in een concentratiezone voor windenergie direct aan het Reichswald: Engelsstraße, Kleve-Reichswalde. Alhoewel deze zone strikt genomen niet in het bos ligt, zullen de gevolgen bij een realisatie van windturbines wel degelijk een negatieve invloed hebben voor het hele Reichswald en de wijde omgeving. Bovendien treedt er bij de bouw van windturbines in deze zone een zgn. “Vorbelastung” in werking. Dit betekent dat een verdere uitbouw van windkrachtindustrie vereenvoudigd wordt. Ook in het bos! Alleen door de concentratiezone Kleve-Reichswalde uit het bestemmingsplan te schrappen, maakt het Reichswald een betere kans verschoond te blijven van industriële ingrepen. 

Wat kunt u doen?

Het meeste effect bereikt u door een persoonlijke brief of zienswijze te schrijven, waarin u uw bezwaren uiteenzet. Leg in uw brief de nadruk op de nadelen van de voorgestelde concentratiezone. Het gaat in deze procedure niet om toestemming voor de bouw van (geplande) windturbines maar om een concept-bestemmingsplan waar windturbines gebouwd kunnen gaan worden. De bijbehorende documenten vindt u onder: https://www.o-sp.de/kleve/plan?L1=2&pid=50016&tid=123743

In deze link vindt u ook de mailadressen waar u uw zienswijze naartoe kunt sturen!

Mocht het schrijven van een persoonlijke brief geen optie zijn, dan is er een alternatief: gebruik de onderstaande standaard-zienswijze en vul deze aan met eigen argumenten en bezwaren.

Naar de standaard-zienswijze...

Hoe meer uw deze brief aanpast en aanvult in uw eigen woorden, hoe groter de impact van uw bijdrage wordt. De zienswijzen mogen in het Nederlands worden ingediend, maar het Duits geniet de voorkeur. Vandaar dat er in de andere bijlage ook een Duitse versie van de standaardbrief is toegevoegd.

Stuur uw zienswijze naar:

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen 
Frau Maike Rohwer/ Frau Hannah Janßen
Abt. Stadtplanung
Minoritenplatz 1
DE-47533 Kleve

Als u iets niet duidelijk is of u wilt reageren dan kan dat via info@gegenwindreichswald.eu

Indienen van de zienswijze kan tot en met 13 augustus 2020! Dus wees er snel bij. Gebruik de mailadressen in de link wanneer u uw bezwaar digitaal wilt indienen!

Namens het bos, hartelijk dank voor uw medewerking.13 juli 2020
- Vandaag begint de openbare terinzagelegging van het bestemmingsplan van Stadt Kleve. De papieren versie daarvan ligt in het stadhuis van de Stadt Kleve (foyer hoofdingang, Minoritenplatz 1). De documenten kunnen ook online worden bekeken. Deze vindt u hier...

De stukken, evenals de bijbehorende rapporten van deskundigen die ten grondslag liggen aan de aanwijzing van een concentratiezone voor windenergie langs het Reichswald, zijn te vinden onder de sectie “Potenzialstudie Windenergie”.

U heeft tot 13 augustus de tijd om schriftelijk te reageren op het ontwerpbestemmingsplan:

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Frau Maike Rohwer / Frau Hannah Janßen 
Abt. Stadtplanung
Minoritenplatz 1
DE-47533 Kleve

 

4 juli 2020 - Zoals verwacht heeft Stadt Kleve de ter inzagelegging van het herziene bestemmingsplan aangekondigd. Het ontwerp voorziet in een concentratiezone voor windenergie direct aan het Reichswald (Engelsstraße, Reichswalde). De verklaringen in de officiële aankondiging m.b.t. de beschermingsgraad van het gebied laten al zien dat turbines op deze locatie geen duurzame of milieuvriendelijke elektriciteit kunnen produceren. Bovendien schuilt er het gevaar dat bij realisatie van turbines het gebied een voorbelasting krijgt, dat op de (middel)lange termijn kan resulteren in nog meer turbines langs of zelfs ín het Reichswald. Zodra de link naar de ter inzagelegging beschikbaar is, wordt deze op onze site bekendgemaakt. Als u een zienswijze op het concept wilt indienen, dan kunt u dit tot uiterlijk 13 augustus schriftelijk bij de Stadt Kleve doen.

 

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Abt. Stadtplanung
Minoritenplatz 1
47533 Kleve

Hier vindt u de bekendmaking

 

 

25 mei 2020 - Nieuws over het bestemmingsplan van Kleve over windenergie in het Reichswald!

 

De stad Kleve bereidt haar nieuwe bestemmingsplannen voor. Ondanks dat er conflicten zijn m.b.t. de flora- en faunawetgeving, behelzen deze ook een ontwerp voor windindustrie nabij het Reichswald. Dit ontwerp komt ter sprake tijdens de bouw- en planningscommissie. De bijeenkomst is in het stadhuis Kleve (hoofdingang Minoritenplatz) en staat gepland voor donderdag 28 mei, vanaf 17.00 uur. U kunt daar als toehoorder bij aanwezig zijn. We raden u aan een beschermingskapje voor neus en mond mee te nemen.


U vindt de stukken van de vergadering hier: https://bit.ly/36Amn78

 

27 februari 2020 - EXCURSIE IN HET REICHSWALD
 

In samenwerking met natuuronderzoeker en zoöloog Wolfgang R. Müller organiseert het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald e.V.’ en het samenwerkingsverband ‘Pro Reichswald’ op zondag 8 maart een excursie in het Reichswald. Het verzamelpunt is de parkeerplaats hoek Triftstrasse/Asperberg in Nierswalde. Aanvang is 14.00 uur.

Müller houdt zich al jaren bezig met het Reichswald en het omliggende landschap. Hij legt uit: “Het Reichswald is in deze regio een van de laatste schuilplaatsen voor verschillende roofvogels zoals de wespendief. Voor hen en vele andere diersoorten is het aangrenzende open land een belangrijke voedselhabitat.”

Naast het ecologische belang zal Müller ook over de specifieke landschappelijke, geologische en cultuurhistorische eigenschappen van het gebied spreken.
Geïnteresseerden hoeven zich vooraf niet aan te melden. Deelname is gratis.

 

 

1 juli 2019 – De komende maanden werkt de gemeente Berg en Dal haar Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 uit. In deze visie bepaalt de gemeente waar en in welke hoeveelheden duurzame energie kan/gaat worden opgewekt. Hoewel de gemeente herhaaldelijk heeft toegezegd dat er tot 2023 geen concrete plannen worden voorbereid voor windenergie, zijn er in de visie toch al potentiële locaties voor windturbines ingetekend, ook in de buurt van het Reichswald. Bovendien klinken er vanuit de politiek steeds nadrukkelijker geluiden om in een eerder stadium in te zetten op windenergie.


Het concept van deze visie ligt sinds 12 juni voor zes weken ter inzage. De digitale versie vindt u hier. Zienswijzen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend. Postadres: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek.
 

Op donderdag 4 juli wordt de visie als schriftelijke mededeling behandeld tijdens de raadsvergadering (agendapunt 20). U kunt hierbij aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de raadsvergadering van 31 oktober, wanneer de visie inhoudelijk besproken gaat worden. De vergadering van 4 juli begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis Groesbeek, Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek. De agenda vindt u hier
 

De gemeente organiseert drie informatieavonden om haar visie en doelstellingen voor de burgers nader te verklaren. Deze avonden zijn:
Dinsdag 2 juli 2019, Kulturhus Beek.
Dinsdag 9 juli 2019, Hotel Millings Centrum in Millingen aan de Rijn.
Donderdag 11 juli 2019, Gemeentehuis Berg en Dal in Groesbeek.

Op alle avonden zijn de deuren vanaf 19.30 uur geopend. Het programma begint om 20.00 uur.
Als u bij deze avonden aanwezig wilt zijn dan dient u zich aan te melden via:

duurzame-energie@bergendal.nl

 

26 februari 2019 - Deze week heeft de regering van NRW ingestemd met de wijzigingen voor het Landesentwicklungsplan (LEP). De geplande wijzigingen zijn hier te zien: naar de samenvatting...

Voor en na de verkiezingen in NRW had de nieuwe coalitie CDU-FDP het einde van de uitbreiding van windenergie in bossen aangekondigd. Op pagina 47 van de hierboven genoemde link kan worden gelezen dat deze verkiezingsbelofte niet wordt nagekomen. Een citaat: "Zolang geschikte alternatieven niet beschikbaar zijn buiten bosgebieden, is planning en uitvoering, inclusief de bouw van windturbines, binnen bosgebieden mogelijk."
Voor iedereen die zich sterk heeft gemaakt voor windindustrie-vrije bossen in Nordrhein-Westfalen en daarbij vertrouwde op de beloften van de politiek is deze wijziging ronduit teleurstellend. De voorgestelde LEP-wijzigingen onderstrepen dat voortdurende waakzaamheid over het Reichswald geboden is.

 

4 juli 2018 - Wijzigingsprocedure “Landesentwicklungsplan NRW”, LEP NRW (Dit is vergelijkbaar met het Provinciaal ontwikkelings- of omgevingsplan in Nederland).
Vandaag heeft het burgerinitiatief haar zienswijze ingediend n.a.v. de geplande wijzigingen in het LEP NRW van het ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie.
Naar de zienswijze ...

Als u ook op de wijzigingen wilt reageren, dan kunt u dit doen tot uiterlijk zondag 15 juli. Stuur uw brief per e-mail naar landesplanung@mwide.nrw.de.

Als alternatief is het ook mogelijk om uw suggesties en/of zorgen in te dienen op het online portaal van het ministerie: https://www.beteiligung-online.nrw.de/bo_lep_2018/?started . Klik op "schrijf mening", registreer enz.
 
Naar de geplande wijzigingen in het LEP NRW ...


Naar de website met informatie over de ontwikkelingsplanning van het ministerie ...

 

21 mei 2018 – Op dinsdag 22 mei vindt in Groesbeek de tweede informatieavond plaats over locaties binnen de gemeente voor windindustrie, zonneparken of biogascentrales. Uit de eerste informatieavond, gepresenteerd door ingenieursbureau Royal Haskoning, kwam een mogelijke locatie voor windindustrie naar voren: bij Klein-Amerika, op minder dan drie kilometer van het Reichswald. Na alles waar het burgerinitiatief voor heeft gestreden is deze locatie natuurlijk onacceptabel. Realisatie van windindustrie op deze plek, zo dicht bij het bos, zal het Reichswald een zgn. “Vorbelastung” geven, waardoor toekomstige initiatieven vereenvoudigd doorgang zouden kunnen vinden, ook ín het bos. We zijn dan ook erg benieuwd of de gemeente dit voorstel daadwerkelijk overneemt of dat er een streep doorheen gaat.


Als u bij de informatieavond aanwezig wilt zijn, dan kunt zich per email aanmelden via:

duurzame-energie@bergendal.nl


Dinsdag 22 mei 2018
Gemeentehuis Groesbeek, Dorsplein 1
Deur open: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur

Naar de bijbehorende documenten...

 

17 april 2018 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken NRW heeft de inwerkingtreding van het regionale plan Düsseldorf aangekondigd. Zoals u wellicht weet, voorziet dit plan in aanwijsgebieden voor windenergie. Tot onze grote vreugde zijn de zones langs de Kartenspielerweg en de Grünewaldstraße definitief geschrapt. Helaas blijven de zones langs het Reichswald in Goch Nierswalde en Kleve Reichswalde wel in het RPD staan. Zowel het burgerinitiatief, het samenwerkingsverband Pro Reichswald en andere organisaties alsmede talrijke individuen zullen blijven strijden voor een windenergie-vrij Reichswald, zowel in het bos als aan de rand.

naar de aankondiging...

naar het regionalplan düsseldorf...

 

5 maart 2018 - Een artikel gepubliceerd in het laatstverschenen nummer van het tijdschrift van de North Rhine-Westphalian Ornithological Society (NWO) gaat in op de effecten die trekvogels kunnen ondervinden bij windturbines in het Reichswald. Het tijdschrift is te verkrijgen bij het NWO-bureau (tel. 0049 2151 561227). Omdat het een dubbele editie betreft, kost een exemplaar 18 EUR plus 1 EUR verzending.

Charadrius 53 Heft 3-4 (ISSN 0 174-1004)

Visser, D. & L. van Rens (2017). "Geplante Windenergieanlagen im Reichswald bei Kleve: ein Risiko für Zugvögel". Charadrius 53: 162-177.

Naar de website van NWO...

 

9 januari 2018 – In hun streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zoekt de gemeente Berg en Dal naar geschikte locaties voor duurzame energie. Daarbij is een belangrijke stem weggelegd voor de burgers. De gemeente organiseert daarom drie infoavonden waar gezamenlijk gezocht gaat worden naar mogelijke locaties. Bezoekers en initiatiefnemers gaan hierover in gesprek waarbij voorkeuren en bezwaren kenbaar kunnen worden gemaakt. Bij deze gelegenheden zijn ook burgers uit buurgemeenten en Duitsland welkom.

De gemeente Berg en Dal heeft de afgelopen jaren (mee)gestreden voor een windpark-vrij Reichswald en omgeving. Nu de gemeente zelf keuzes gaat maken op het gebied van duurzame energie, zou het goed zijn wanneer ze daarbij door de burgers worden geadviseerd. Daarom een oproep om u voor een of meerdere infoavonden op te geven.

Aanmelden kan via duurzame-energie@bergendal.nl

Datums en locaties:

- 16 januari 2018,  Hotel Millings Centrum in Millingen aan de Rijn. 

- 6 februari 2018,  Kulturhus in Beek. 

- 6 maart 2018, gemeentehuis in Groesbeek. Vooral deze avond is van belang aangezien er de
   kernen Groesbeek, De Horst, Breedeweg, Heilig Landstichting en Berg en Dal en het     
   buitengebied rondom deze kernen besproken gaan worden. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.  

 

28 december 2017 – Op 14 december jl heeft de regionale raad Düsseldorf het eindontwerp van het Regionalplan Düsseldorf (RPD) goedgekeurd. Ondanks ingediende verzoeken van diverse partijen zijn de aanwijszones voor windenergie aan de rand van het Reichswald (Kleve-Reichswalde en Goch-Nierswalde) in het ontwerp blijven staan. Dit geldt overigens ook voor de (in het derde ontwerp) geschrapte zones in het Reichswald (Kranenburg en Goch).

Alvorens het RPD in werking treedt, ligt het momenteel ligt ter goedkeuring bij het ministerie van Economische Zaken NRW. Politici hebben echter mogelijke herzieningen aangekondigd. Zo kunnen veranderingen in het Landesentwicklungsplan (Provinciaal Omgevingsplan) leiden tot het schrappen van de twee zones aan de rand van het bos. En aangezien er genoeg feitelijke redenen zijn die tegen windenergie in en rond het Reichswald spreken, blijft ons burgerinitiatief, i.s.m. leden van het (bilaterale) Bündnis ProReichswald, zich hiervoor sterk maken.

 

11 december 2017 – Tijdens de vergadering van donderdag 7 december zijn de leden van de planningscommissie bij meerderheid overeengekomen het besluit van het Regionalplan Düsseldorf (RPD) aan de Regionalraad aan te bevelen. Deze komt overeen met de versie die tot begin oktober ter inzage lag. Dit betekent dat de zones voor windenergie langs de Kartenspielerweg en de Grunewaldstraße hoogstwaarschijnlijk geschrapt blijven. Helaas houdt dit ook in dat de zones tegen het bos bij Kleve-Reichswalde en Goch-Nierswalde behouden blijven. De fracties van CDU/FDP/Freie Wählern en Bündnis 90/Die Grünen hebben echter tijdens de vergadering voorstellen ingediend. Hierin spreken zij hun wens uit deze zones op een later moment ook uit het RPD te verwijderen. De planningscommissie buigt zich momenteel over deze verzoeken. A.s. donderdag, 14 december, wordt er door de Regionalrat over gestemd. U kunt hierbij als toehoorder aanwezig zijn.

Datum: 14-12-2017
Aanvang: 10.00 uur
Adres: Kreishaus Grevenbroich
         Auf der Schanze
Grevenbroich

Naar de agenda...
Naar het ingediende voorstel van CDU/ FDP/ FW...
Naar het ingediende voorstel van Bündnis 90/ die Grünen...

 

30 november 2017 – 30 november 2017 – De planningscommissie Düsseldorf vergadert donderdag a.s. voor de laatste keer alvorens de Regionalrat op 14 december een besluit neemt over het Regionalplan Düsseldorf (RPD) Bij dit treffen zal meer duidelijk worden over de omvang van voorkeurszones voor windenergie in en nabij het Reichswald. De verwachting is dat het RPD begin 2018 in werking treedt. Zowel de vergadering van de planningscommissie als die van de Regionalrat is openbaar. U heeft de mogelijkheid om hier als toehoorder bij aanwezig te zijn:

07.12.2017
Aanvang 10:00 uur
Planungsausschuss
Rathaus Abtei, Ratssaal, 1ste verdieping
Rathausplatz 1
DE-Mönchengladbach 

Naar de agenda...

(De Regionalrats-vergadering is op 14 december. Aanvang 10:00 uur in Kreishaus Grevenbroich. Naar de agenda...

 

13 november 2017 – REICHSWALD LICHTJESWANDELING OP ZATERDAG 25 NOVEMBER
a.s. vanaf 15.00 uur. 

Ontmoetingsplaats: Kesseler Str. 84, DE-Goch-Nierswalde

Een initiatief van het Bündnis ProReichswald


Wat is het Bündnis ProReichswald?

Het burgerinitiatief vormt samen met de Verkehrs- und Heimatvereine van de dorpen Kessel, Asperden, Nierswalde en Reichswalde alsmede de dorpsraad Ven-Zelderheide het Bündnis ProReichswald. Zij maken zich allen sterk voor het behoud van het Reichswald.

Waarom deze locatie?
Direct achter de Kesseler Straße ligt het 85 hectare grote grondgebied dat momenteel in het ontwerp van het Regionalplan Düsseldorf (RPD) als zone voor windenergie is aangewezen. Dit gebied is vrijwel geheel door het Reichswald ingesloten

Wat is het doel van deze actie?
Eind dit jaar/ begin volgend jaar wordt het RPD rechtsgeldig. Met de actie willen we de betrokken politici en beleidsmakers nogmaals vragen de zones die tegen het Reichswald aan liggen uit het RPD te schrappen. Naast de Kesseler Straße is er verderop ook een zone aan de Engelsstraße (Kleve-Reichswalde) voor windenergie aangewezen.

Waarom is het schrappen van deze zones zo belangrijk?
In het tweede ontwerp van het RPD waren grote gebieden voor windenergie in het rond het Reichswald aangewezen. In het derde ontwerp zijn de zones in het bos geschrapt. Het was mede hierdoor dat projectontwikkelaar ABO Wind haar beroep heeft ingetrokken tegen het niet afgeven van een bouwvergunning voor 12 windturbines langs de Kartenspielerweg. Overgebleven zijn twee zones (samen ca. 100 ha), direct gelegen aan het Reichswald. Wanneer deze niet in het definitieve RPD worden geschrapt, dan kunnen Stadt Kleve en Goch verplicht worden de uitbouw van windenergie in bestemmingsplan op te opnemen.

Wat spreekt tegen windenergie op beide grondstukken aan de rand van het bos?
De argumenten die tot het schrappen van de zones in het Reichswald hebben geleid, zijn ook op de bosrand van toepassing:

* Beperking van het grensoverschrijdende biotoopnetwerk
* Barrière-effect voor het Natura2000-gebied Geldenberg
* Beperking van het cultuur- en landschapsbeeld. Deze heeft door het LANUV de hoogste
   waardering gekregen (“sehr bedeutend”)
* Dominerende industriële ingreep in het grootste aaneengesloten bosgebied in een verder bos-
   arme Niederrhein

De zone in Nierswalde ligt in een (drink)waterbeschermingsgebied. Bovendien is de verwachting dat er veel slachtoffers zullen vallen onder vleermuizen en (roof)vogels. Uit recente studies blijkt dat zowel in Reichswalde als Nierswalde veel buizerds door de rotorbladen geraakt zullen gaan worden. (Noot: Europees gezien heeft het Reichswald een zeer hoge dichtheid buizerds. De zgn. PROGRESS-studie toont aan dat juist buizerds met de rotorbladen in aanraking komen; veel meer dan de met windenergie geassocieerde rode wouw)

Bovenstaande conflicten zijn in gebieden grenzend aan het bos net zo groot als in het bos. Buizerds vliegen juist boven de open stukken vanwege thermiek en prooi. 

Wat zijn de gevolgen van windturbines aan de rand voor het Reichswald zelf?

Voor de bouw van windturbines zoeken projectontwikkelaars vooral naar gebieden die (een deel van) hun bescherming hebben verloren. Denk hierbij aan de aanwezigheid van hoogspanningsmasten en reeds gebouwde windturbines. Beide zorgen voor een statusverlaging v.w.b. het landschapsbeeld. Bovendien veroorzaken turbines veel lawaai. Hoe ver dit geluid reikt hebben de prognoses van ABO Wind wel aangetoond. Wanneer er turbines aan de bosrand verrijzen dan leidt dat tot een zgn. “Vorbelastung” voor het gehele Reichswald. Op dat moment wordt het bos voor projectontwikkelaars (weer) een interessante locatie voor windenergie.

Had de nieuw aangetreden NRW-regering niet een verbod op windenergie in bossen aangekondigd?
Nee! Dat hebben ze wel tijdens de coalitieonderhandelingen uitgesproken maar helaas is het daarbij gebleven. Momenteel is de wetgeving hierover in vergelijking met de vorige regering zelfs versoepeld!

De feestdagen staan voor de deur. Waarom zou ik aan de actie meedoen?
We doen een dringend beroep op uw aanwezigheid. Hoe meer burgers aanwezig zijn, des te krachtiger het signaal. Niet alleen richting Düsseldorf maar ook naar de lokale politici.

Nodig familie, vrienden en buren uit en komt allen. Natuurlijk zijn kinderen - al dan niet met een lampion - ook van harte welkom.

Voor het behoud van het bos en onze leefomgeving!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Voor Nederland: John Tampoebolon (06 136 89 107; info@indenelsen.eu)
Voor Duitsland: Katja Eis +49 (0)171 352 8833

Tot 25 november. We kijken uit naar uw aanwezigheid!

 

8 oktober 2017 – 

Belangrijke vergadering inzake Regionalplan Düsseldorf (RPD): 

A.s. woensdag vergadert de gemeenteraad van de stad Kleve. Agendapunt nr.1: de zienswijze van de stad op het derde ontwerp van het RPD. In dit ontwerp staan nu nog voorkeurszone voor windenergie pal tegen het Reichswald aan, o.a. 15 ha bij Reichswalde. I.t.t. de gemeente Kleve pleit de stadscommissie niet voor een heroverweging van deze zone in Reichswalde. Sterker nog, zij roept de districtsregering in Düsseldorf zelfs op om de gebieden te bepalen waarop windenergie gebouwd moet worden.

Daarmee negeert de stad Kleve niet alleen de vele feitelijke argumenten die spreken tegen windturbines aan de rand van het bos, het negeert ook de gevolgen voor de rest van het Reichswald. Tijdens de informatiebijeenkomst in Reichswalde begin september, presenteerden de sprekers uit de stad Kleve de eerste resultaten van een nieuwe studie. Dit werd opgesteld als onderdeel van de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan. In de studie tonen kaarten van het Reichswald talrijke gebieden voor uitbreiding van de windenergie. Vanwege de zgn. ‘zachte criteria’ worden deze gebieden door de commissie nu nog voor windenergie uitgesloten. Maar de resultaten van de studie zijn duidelijk: als er windparken aan de rand van het bos verrijzen, dan maakt dat vanwege de voorbelastende status hoogstwaarschijnlijk de weg vrij voor de bouw van windindustrie in het Reichswald op middellange termijn.

Wilt u weten hoe de politiek reageert op het voorstel van de commissie? Ga dan naar de publieke vergadering van a.s. donderdag:

Raadszaal van het gemeentehuis - nr. 1.28
Minoritenplatz 1, Kleve
Aanvang: 18.00 uur

Naar de zienswijze van Stadt Kleve...
Naar de agenda...

 

26 september 2017 – 

Belangrijke vergadering inzake Regionalplan Düsseldorf (RPD): 

"Haupt- und Finanzausschuss" van de stad Kleve

Raadszaal van het gemeentehuis - nr. 1.28
Minoritenplatz 1, Kleve
Aanvang: 17.00 uur

Naar de zienswijze van Stadt Kleve...
Naar de agenda...


 

6 september 2017 –

PROJEKTONTWIKKELAAR ABO WIND TREKT BEROEP TEGEN AFWIJZING AANVRAAG BOUWVERGUNNING IN 

Hoewel veel mensen misschien dachten dat de plannen voor een windturbinepark in het Reichswald niet doorgaan, is dat nog steeds niet echt zeker. Een heel belangrijke voorwaarde is hoe het Regionalplan van de Bezirksregierung Düsseldorf er uiteindelijk uit zal gaan zien. In het derde en laatste voorontwerp wordt de strook langs de Kartenspielerweg niet meer aangewezen als een zone waarin windenergie-installaties gebouwd kunnen worden. Dat was dus al fantastisch nieuws, ook al bestaat er nog steeds onzekerheid over de mogelijkheid om bij Reichswalde en Nierswalde kleinere windturbineparken te bouwen (zie de laatste alinea van dit bericht). 

Een andere onzekerheid was het beroep dat projektontwikkelaar en windturbineparkbouwer ABO Wind heeft aangetekend bij de administratieve rechtbank Düsseldorf tegen het besluit van Kreis Kleve om geen vergunning te geven voor de bouw van 12 reuzenturbines in het Reichswald. Maar gisteren werd bekend dat ABO Wind zijn beroep ingetrokken heeft! Kennelijk hebben de juridische experts van het bedrijf geoordeeld dat er te weinig kans op succes is om een duur en lang juridisch gevecht aan te gaan. In de verklaring die het bedrijf zelf over deze stap geeft (zie Projekt-Website), wordt alleen gewezen op de wijziging in het ontwerp van het Regionalplan waardoor het Reichswald geen 500 ha grote zone voor windenergie meer bevat. Op de redenen waarom Kreis Kleve geen vergunning verleend heeft, wordt niet ingegaan. 

Verder opmerkelijk (maar helaas niet verrassend) is dat ABO Wind stelt de plannen alleen maar tijdelijk op de plank te leggen: "Als de randvoorwaarden zich wijzigen, dan zal het Reichswald weer een 'hochinteressante' lokatie voor een windpark zijn." (!) De argumenten die burgers en overheden vóór bescherming van het Reichswald hebben, tellen duidelijk niet. Bescherming van natuur, bescherming van soorten, biodiversiteit, drinkwatervoorziening, landschaps- en kultuurhistorische waarden wegen niet zwaar genoeg.  

Het feit dat ABO Wind op de loer blijft liggen om in de toekomst toch nog weer te kunnen toeslaan toont ook hoe belangrijk het is om het gebied in zijn geheel te beschermen. Doordat er in het 3e ontwerp van het Regionalplan nog steeds zones voor windenergie worden aangewezen in Reichswalde en Nierswalde, blijft het Reichswald kwetsbaar. Want als de randen van het bosgebied met windenergie-installaties bebouwd worden, dan is het hele Reichswald 'vorbelastet' en kan dat op langere termijn de deur open zetten om toch nog maar weer meer windenergiezones toe te staan. 'Want als iets al een beetje verpest is, dan kun  je het net zo goed helemaal verpesten', zo luidt de redenering dan . Daarom is het nog steeds hard nodig om tegen aantasting van het grensgebied van het Reichswald bewaar aan te tekenen.  U kunt uw stellingname ten aanzien van het 3e ontwerp van het Regionalplan nog tot 4 oktober a.s. indienen. Een (duits) voorbeeld voor zo'n bezwaarschrift vindt u hier: voorbeeld zienswijze.  

30 augustus 2017 – Op donderdag 14 september organiseert het Heimatverein Nierswalde een informatieavond over windturbines in en aan het Reichswald. Er staan voordrachten op stapel over de actuele stand van zaken en de gevolgen voor het behoud van drinkwater, natuur en landschap ter plaatse. Aanvang om 19:30 uur. Locatie: Nierswalder Mehrzweckhalle, Dorfstraße 1, Goch-Nierswalde. Zie de uitnodiging...

4 augustus 2017 – Vandaag start de derde, en naar het zich laat aanzien laatste inspraakronde op het ontwerp van het Regionalplan Düsseldorf (RPD). Tot uiterlijk 4 oktober 2017 kunt u uw bezwaren aan de Bezirksregierung kenbaar maken. Bezwaren mogen enkel betrekking hebben op de veranderingen die zijn doorgevoerd van het tweede naar het derde ontwerp van het RPD. De papieren versie van de onderliggende stukken zijn op werkdagen in te zien bij het districtsbestuur Kleve (kamer E239, Nassauerallee 15-24, Kleve). Digitaal vindt u de stukken op de site van de Bezirksregierung onder 'Planen und Bauen', 'Regionalplan' (http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/):

Uit het document “Windenergiedarstellungen” hebben we de relevante pagina’s voor u samengevat. Hierin vindt u de argumenten die voor het schrappen van de voorkeurszones voor windenergie in het Reichswald, zoals aangevoerd in het meest recente voorstel voor het nieuwe RPD. Een belangrijke stap in de goede richting, die bijval verdient middels een korte brief naar Düsseldorf.

In uw brief kunt u dan meteen ook uw bezwaren uiten op de zones die nog wél in het RPD staan: Kleve-Reichswalde (15 hectare) en Goch-Nierswalde (85 hectare). Dit zijn zones die direct tegen het bos aan liggen (zie de gele zones op onze overzichtskaart). Voor deze zones gelden veelal dezelfde argumenten als voor het schrappen van de zones in het Reichswald. Bijvoorbeeld:

 • Nabijheid van het natuurbeschermingsgebied Geldenberg
 • Overlappingen van grondwater- en waterbeschermingsgebieden
 • Afbreuk aan de erkende hoge status van landschapsbeeld en cultuurlandschap 

Twee bijkomende argumenten:

 • Mochten er windturbines komen aan de Dr.-Engels-Straße (Kleve-Reichswalde) of Kesseler Straße (Goch-Nierswalde), dan zal de geluidsoverlast tot ver in het bos doordringen.
 • Tevens zal het landschapsbeeld een deel van haar bevoorrechte status verliezen. Door deze belasting (in het Duits: Vorbelastung) zal het Reichswald dan in de toekomst alsnog in aanmerking komen voor verdere uitbouw van windenergie.

Als u zich sterk maakt voor het behoud van het Reichswald, verzoek dan de Bezirksregierung ook de zones die tegen het bos aanliggen te schrappen door o.a. te verwijzen naar de in het document “Windenergiedarstellungen” genoemde argumenten. De afdeling ‘Regionalentwicklung’ kijkt naar uw zienswijze uit.

Stuur uw zienswijze naar: 

20 juli 2017 – Op 4 augustus start de derde, en naar het zich laat aanzien laatste inspraakronde op het ontwerp van het Regionalplan Düsseldorf (RPD). In vergelijking met het 2e ontwerp zijn nu de zones voor windenergie in het Reichswald geschrapt (Kartenspielerweg, B504 en Grunewaldstraße). Een zeer belangrijke stap in het behoud van het Reichswald! Toch voorziet het derde ontwerp in zones voor windenergie direct tegen het bos aan (15 ha bij Reichswalde en 84 ha bij Nierswalde). Ook deze locaties zijn in potentie bedreigend voor het bos. Tot en met 4 oktober heeft u de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze in te dienen op het derde ontwerp van het RPD bij de Bezirksregierung Düsseldorf. Houdt u onze website in de gaten voor verdere informatie.

Naar de bijlage met relevante punten...

Naar de publicatie „Amtsblatt Nr. 29“ (Bezirksregierung Düsseldorf)...

6 juli 2017 – Goed nieuws! Vanmiddag is de Regionalrat Düsseldorf akkoord gegaan met de nieuwste aanpassingen voor de voorkeurszones voor windenergie in het Reichswald: alle nog in het vorige ontwerp van het Regionalplan Düsseldorf (RPD) aanwezige voorkeurszones zijn geschrapt. De argumentatie die hiervoor gebruikt is, zijn de conflicten die voorzien worden op het gebied van drinkwater, landschapsbeeld, cultuurhistorische elementen, de grensoverschrijdende ecologische eenheid alsmede het geologische karakter van het gebied.  Hier vindt u de aanpassingen en argumentatie (pag. 9, 10, 12, 13, 15-18).

Wat betekent dit voor het Reichswald?

Ondanks dat dit zeer goed en bemoedigend nieuws is, is het bos nog altijd niet definitief gevrijwaard van windindustrie. Er zijn namelijk nog twee voorkeurszones dicht tegen het Reichswald aan die niet geschrapt zijn (bij Nierswalde en Reichswalde). Hoewel deze zones niet in het bos liggen kunnen ze wel van invloed zijn: bij een realisatie van windturbines op deze locaties bestaat het gevaar dat daarmee het Reichswald een zgn. “voorbelaste status” krijgt, en kan het bos, volgens de huidige wet- en regelgeving, alsnog volgebouwd worden.

Toch zijn we samen met vele burgers, partijen, organisaties en gemeenten aan beide zijden van de grens verheugd over het besluit van de Regionalrat. Het schrappen van de zones is een belangrijke stap in een Reichswald zonder windindustrie. Het is bemoedigend om te zien dat de argumenten en bezwaren die door instanties, organisaties en burgers zijn ingediend, voor een belangrijk deel door de Regionalrat zijn overgenomen.

De aanpassingen in het RPD gaan binnenkort een nieuwe (en laatste!) ronde van terinzagelegging in. De verwachting is dat eind dit jaar het definitieve RPD in werking treedt. Houdt u onze berichtgeving hierover in de gaten.

20 juni 2017 – Bij de komende zitting van de Regionalrat Düsseldorf gaat het o.a. wederom over het Regionalplan Düsseldorf (RPD). Dan komt er meer duidelijkheid over de voorkeurszones voor windenergie in en rond het Reichswald, zoals die nu nog in het tweede, herziende ontwerp van het RPD zijn aangewezen. Wellicht brengen de tegenargumenten van de talloze Duitse en Nederlandse organisaties de bestuurders en politici op andere gedachten en worden de zones uit het RPD geschrapt. Dit schrappen zou tevens een logisch gevolg zijn van het onlangs ondertekende coalitieverdrag van de toekomstige NRW-regering, waarin o.a. staat dat windenergie niet langer uit bossen mag worden betrokken.

Om het Reichswald nogmaals onder de aandacht te brengen, organiseren “Verkehrs- und Heimatverein Kessel” en ons BI een bustocht naar de vergaderlocatie. Wilt u zich hierbij aansluiten? Dan bent u van harte welkom om mee naar Grevenbroich te rijden. Voor de reis hoeft u niets te betalen; wel graag voor eigen voedsel en drank zorgen. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan snel te reserveren. Uiterste aanmelddatum is 30 juni.

Info:
Datum: donderdag 6 juli 2017
Trefpunt: Kaiser-Otto-Platz 12, Goch-Kessel
Vertrektijd: 07.15 uur
Geschatte tijd terug in Goch-Kessel: 15.00 uur

Telefoonnummers voor info en aanmelden: 0174 9009736 (Duitsland); 0485 518043 (NL)

De zitting begint om 10.00 uur. Wanneer u met eigen vervoer gaat, verzoeken wij u rond 9.30 uur bij de hoofdingang te verzamelen.

Adres: Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich

Wij verheugen ons op uw ondersteuning! Vóór het behoud van het Reichswald – tégen een transformatie naar een windindustriegebied. 

Naar de agenda van de Regionalratsvergadering…

15 juni 2017 – De verkiezingen in Nordrhein Westfalen hebben ervoor gezorgd dat de zittende rood-groene regering (SPD – Bündnis 90/ Die Grünen) vervangen is door een zwart-gele coalitie (CDU – FDP). Eergisteren heeft deze nieuwe coalitie diverse hoofdthema’s bekend gemaakt. Morgen wordt het regeerprogramma ondertekend. Afgaand op wat er gemeld is, gaat het thema ‘windenergie’ een andere invulling krijgen dan onder de vorige regering. Belangrijkste veranderingen t.o.v. het vorige beleid is dat windenergie niet langer uit bossen mag worden betrokken en dat er minimumafstand gaat gelden van 1.500 meter van turbine tot woonkern. Hier vindt u de verklaring der beide voorzitters op Facebook (windenergie vanaf minuut 8.00)

Voor het Reichswald komt deze aanpassing op het juiste moment. Tijdens de openbare Regionalrats-vergadering van 6 juli staat het thema ‘Regionalplan’ geagendeerd. In dit plan worden ook de voorkeurzones voor windenergie (definitief) vastgesteld. Het zou niet meer dan logisch zijn wanneer de regionale ambtenarij en politiek de nieuwe lijnen van (het bestuurlijk hogere) NRW volgt en de diverse zones voor windenergie zoals die nu nog in het ontwerp van het Regionalplan staan, volledig en definitief schrapt!

8 juni 2017 – Tijdens de komende publieke vergadering van de Regionalrat Düsseldorf staat het bewerkte “Regionalplan Düsseldorf” (RPD) op de agenda. In dit RPD worden o.a. voorkeurszones voor windenergie aangewezen ter verdere uitbouw van windenergie in de regio Düsseldorf. In de laatste terinzagelegging van het RPD waren enkele van deze zones ook in en tegen het Reichswald aangewezen. U heeft de mogelijkheid om als toehoorder bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Donderdag 6 juli 2017
Aanvang: 10.00 uur
Kreishaus Grevenbroich
Auf der Schanze 4
DE-41515 Grevenbroich

Naar de agenda... 

6 juni 2017 – Onlangs is het boek Het Koningsven. Onstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven Zelderheide verschenen (ISBN 978-90-5345-517-3). Dit boek onderstreept nog maar eens de ecologische waarde van dit gebied en zijn belangrijke rol die het in de nabije toekomst gaat spelen. Het Koningsven grenst direct aan het zuidelijke deel van het Reichswald en ligt op steenworpafstand van de locatie waar het windpark gepland is. Mede door de nabije aanwezigheid van dit natuurgebied is de bouw van windturbines in het Reichswald een ondoordacht streven. 

Meer informatie over het boek... 

22 april 2017 – Projectontwikkelaar ABO Wind uit Wiesbaden stapt naar de rechter. Onlangs wees Kreis Kleve de bouwaanvraag af. De Kreis ziet naast grote fouten in de onderzoeken ook talrijke schendingen tegen beschermde planten- en diersoorten, het landschapsbeeld, drinkwater en landschapsmonumenten. Toch vindt ABO Wind het een goed idee om in het Reichswald twaalf turbines te bouwen en gaat proberen om voor de rechter zijn gelijk te halen.

10 april 2017 – Ons BI streeft naar een windindustrie-vrij Reichswald. Hoofdreden hiervoor is het behoud van het bos in zijn huidige status: een leefruimte voor flora en fauna met een hoge recreatieve en cultuurhistorische waarde. Voor eigendomsbezitters die binnen de invloedssfeer van het geplande windpark wonen komt daar nog het aspect van waardedaling van privébezit bij. Deze thematiek is in de hele discussie ‘Windenergie in het Reichswadl’ tot nu toe weinig ter sprake gekomen. Daarom organiseert ‘Verkehrs- und Heimatverein Kessel’ op donderdag 13 april hierover een informatieavond. Ter introductie zal Alexander Schramm een overzicht schetsen van windenergie in het algemeen en die van de situatie in Goch, Kleve en Kranenburg in het bijzonder. Aansluitend zal gastspreker dr. Johan Werner Flischer dieper op de materie ingaan. Dr. Flischer is jurist en voorzitter van ‘Haus und Grund Düsseldorf und Umgebung’.

In totaal is er voor beide sprekers een uur uitgetrokken. Aanmelden is niet nodig, de entree is gratis.

13 April 2017
Aanvang 19:00 Uhr
Kolpinghaus Goch 
Mühlenstraße 36
Goch

5 april 2017 – Het bevoegd gezag Kreisverwaltung Kleve heeft de aanvraag van ABO Wind voor de bouw van 12 mega-windturbines langs de Kartenspielerweg in het Reichswald afgewezen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het behoud van het Reichswald! Echter, dit besluit betekent niet een definitief einde van het windpark. Enerzijds kan ABO Wind binnen vier weken tegen dit besluit bij de rechtbank in beroep gaan. Anderzijds behoort het indienen van een nieuwe bouwaanvraag tot de mogelijkheden wanneer de voorkeurszones voor windenergie in het ontwerp van het ‘Regionalplan Düsseldorf’ niet geschrapt worden. Daarom blijft ons hoofddoel dan ook: het Reichswald dient de status te behouden zoals deze thans is: een ecologisch, cultuurhistorisch, geologisch en recreatief waardevol bos – geen windindustriegebied. Het kan niet anders dan dat de afwijzing verantwoordelijke politici iets geeft om over na te denken.

Hier vindt u de bekendmaking en onderbouwing...

23 maart 2017 – BIJWONEN VERGADERING STREEKPLAN DUSSELDORF OP 30.03

Tijdens de openbare vergadering van de zgn. Plannungsausschuss voor de regio Düsseldorf op donderdag 30 maart wordt wederom het nieuwe Regionalplan (streekplan) behandeld. In de voorlopige opzet van dit Regionalplan zijn voorkeurszones voor windenergie aangewezen, ook in en rond het Reichswald. Het al dan niet definitief vaststellen van deze zones bepaalt in belangrijke mate wat er met het bos gaat gebeuren: wordt het vrijgegeven voor industrieel gebruik of behoudt het zijn huidige ecologische, culturele en recreatieve status.

Uiteraard zullen zowel leden van het burgerinitiatief alsmede leden van Verkehrs- und Heimatverein Kessel bij de vergadering aanwezig zijn om vóór het behoud van het Reichswald te pleiten. Hierbij hebben we uw hulp hard nodig. Om deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden biedt de Verkehrs- und Heimatverein Kessel u een gratis busreis aan. Op 30 maart vertrekt de bus om 7.30 uur vanuit Goch-Kessel.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met op Peter Sinsbeck: 0049 2827 5051. Aanvragen kan nog t/m dinsdag 28 maart. Wij verheugen ons op uw aanwezigheid!

Natuurlijk kunt u ook met eigen vervoer komen.

Informatie over de vergadering:

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Bezirksregierung Düsseldorf
             Vergaderzaal 500
             Cecilienallee 1–2, Düsseldorf   

21 maart 2017 – Bekijk hier de videoreportage van Lokalevos uit Ven-Zelderheide over de informatiemiddag van afgelopen zaterdag. 
 

12 maart 2017 – De ‘Heimat- und Verkehrsverein Kessel‘ organiseert op zaterdag, 18 maart ondersteund door BI Tegenwind in het Reichswald een informatiemiddag voor kinderen en jongeren. Onder leiding van deskundigen krijgen de bezoekers op een toegankelijke en uitdagende manier voorlichting over de geheimen, de rijkdommen en de geschiedenis van dit duizenden jaren oude bos. Uiteraard wordt er ook op de bedreiging van het Reichswald door het windpark Kranenburg ingegaan.

Aangezien Nederlandse volwassenen aanwezig zijn die voor een vertaling zorgen, zijn Nederlandse jongeren ook van harte welkom.

Aanvang: 15.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Kartenspielerweg/B 504.

De organisatoren verzoeken de bezoekers drinken en een pen mee te nemen. Bij regen wordt aangeraden laarzen en beschermende kleding te dragen.

3 feb 2017 – Op uitnodiging van Berg & Dal houden de gemeenteraden van Berg & Dal en Kranenburg op donderdag 9 februari een gezamenlijke raadsvergadering in het gemeentehuis van Groesbeek. Agendapunt 5 is het thema ‘Windpark Kranenburg’.

De raadsvergadering is openbaar en wij roepen eenieder op hierbij aanwezig te zijn. Neem uw spandoeken, protestborden en posters mee!

Locatie:
Raadzaal Gemeentehuis Berg en Dal
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek

Aanvang:
20.00 uur

Naar de agenda...


28 dec 2016
 - Onlangs heeft het bevoegd gezag van district Kleve bekendgemaakt dat de openbare hoorzitting van 24 januari 2017 NIET doorgaat. Op deze dag zouden de zienswijzen besproken worden die zijn ingediend op de bouwaanvraag van het bedrijf ABO Wind voor de vergunningverlening tot het bouwen en in gebruik nemen van 12 mega-windturbines in het Reichswald. Er is geen officiële reden opgegeven voor deze stap. Vast staat wel dat waakzaamheid geboden blijft. Naar de bekendmaking… 

12 dec 2016 - ### Uitnodiging voor het vormen van een lichtjesketting ### Als het aan de gemeente Kranenburg en ‘Landesbetrieb Wald & Holz NRW’ ligt, zal volgend jaar rond deze tijd het rooien van de percelen bos voor de bouw van het windpark Kranenburg afgerond zijn. Veel buurgemeenten, burgers en organisaties aan beide zijden van de grens blijven zich inzetten om dit te verhinderen. De komende kerstdagen mogen niet de laatste zijn waarop het Reichswald in zijn oorspronkelijke status te bewonderen valt als een waardevol recreatiegebied en leefomgeving voor mens en dier! Om dit verzet te benadrukken nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan het maken van een zgn. “Lichterkette”, een lint van mensen met lampjes.

Datum: zondag 18 december 2016
Aanvang: 16:30 uur
Verzamelpunt: Kranenburg-Grafwegen, parkeerplaats Kartenspielerweg

Breng een regenbestendig windlicht mee.

Voor en na het gebeuren kunt u genieten van muziek, hapjes, levende kerststal etc tijdens het “Winter Wonderland” in het sfeervolle boscafé Merlijn in Grafwegen. Merlijn is vanaf 13.00 uur geopend.

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid. Gezamenlijk kunnen we het Reichswald behoeden voor een transformatie in een industriegebied!

19 okt 2016 - Natuurmonumenten en de Duitse natuurorganisatie NABU hebben gezamenlijk een bezwaarschrift opgesteld in verband met  de vergunningsaanvraag ingediend door ABO Wind bij Kreis Kleve ten behoeve van het bouwen van 12 windturbines in het Reichswald. De natuurorganisaties kennen het gebied al jarenlang, waardoor het bezwaarschrift een aanmerkelijk gewicht zal hebben. En, net zoals de aan het burgerinitiatief verbonden als ook de onafhankelijke biologen en ornithologen, stellen Natuurmonumenten en NABU dat de door ABO Wind in opdracht gegeven onderzoeken overeenkomstig de wens van ABO Wind zijn. De onderzoeken stroken niet met de werkelijke conflicten die op zullen treden wanneer windindustrie onderdeel wordt van het Reichswald. De natuurorganisaties zijn in hun bezwaarschrift kritisch op de minimale afstanden, het gebrek aan aandacht voor de huidige wetenschappelijke kennis en constateren tekortkomingen bij de opsporing van vogel- en vleermuizenpopulaties. Tevens achten zij de locatie onverenigbaar in verband met het grondwater en de landschapsbescherming. Naar het bezwaarschrift…

14 okt 2016 - ### Herinnering ### Nog t/m woensdag 19 oktober kunt u uw zienswijze indienen op de bouwaanvraag van ABO Wind voor de realisatie 12 Vestas V126 windturbines met elk een vermogen van 3,45MW. U kunt uw zienswijze schriftelijk bij het bevoegd gezag “Kreisverwaltung Kleve” indienen.

Uiteraard hoeft u daar niet alle onderliggende stukken voor te bestuderen. Het volstaat wanneer u zich toespitst op een of twee thema’s (bv. ecologie, geluid of brandgevaar) en uw bezwaren hierover in een zienswijze kenbaar maakt.

Procedurele voorschriften:

Dien uw zienswijze uitsluitend schriftelijk (dus NIET via e-mail!) in en voorzie deze, duidelijk leesbaar, van uw voor- en achternaam. U mag uw zienswijze in het Nederlands opstellen.

Stuur uw zienswijze naar:
Kreisverwaltung Kleve
Fachbereich 6-Technik
Abteilung 6.1 - Bauen und Umwelt 
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

De onderliggende stukken zijn hier in te zien: naar de onderliggende stukken…

20 sept 2016 - ### Oproep: Protestmars op 8 oktober ###
Willen wij dat er turbines in het Reichswald komen? NEE! Het Reichswald is een kostbaar en bijzonder gebied dat bescherming verdient! Energiewende, okee, maar bescherm het bos op de stuwwal.

We nodigen uit tot een gemeenschappelijk protest tegen de plannen van de Bezirksregierung Düsseldorf, de gemeente Kranenburg, Waldbetrieb Wald und Holtz en de firma ABO Wind.

Zaterdag 8 oktober 2016
Start: 10:30 uur, op de parkeerplaats in Frasselt, Gocher Straße / Treppkesweg.
Bestemming: Markt, Kranenburg. We verzamelen ons op het plein, tegenover Bakkerij Derks.
De route is ca. 3,8 km, u kunt natuurlijk ook een kleiner deel meelopen.
Sluiting: 14:00 uur

Sluit u zich bij ons aan! Nodig vrienden, familie, buren en bekenden uit om mee te lopen. Laten we onze stem verheffen en ons verzetten tegen verindustrialisering van het Reichswald! 

16 sept 2016 - Op dinsdag 27 september organiseren wij een informatieavond in zalencentrum ‘De Sleutel’ te Groesbeek. U krijgt inzicht in de risico's en nadelige gevolgen voor deze regio, mocht het windpark er komen. Tevens wordt er ingegaan op de procedures die momenteel lopen en welke mogelijkheden Nederlandse burgers en instanties hebben om bezwaren kenbaar te maken. Het aantal zitplaatsen is beperkt dus kom op tijd.

Zalencentrum ‘De Sleutel’ is gevestigd aan Bredeweg 71 in Groesbeek (Breedeweg).

Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

15 sept 2016 - Omdat nog altijd de handtekeningen betreffende het Regionalplan Düsseldorf binnenstromen, is besloten de sluitingsdatum te verzetten naar 7 oktober. Zodoende hebben we een paar extra weken voor het verzamelen van handtekeningen.
 

12 sept 2016 – Op de agenda van de Kranenburgse raadsvergadering van komende donderdag, 15 september, staan er twee onderwerpen op de agenda die voor het Reichswald van belang zijn:

 • Punt 7: Zienswijze van de gemeente op de bouwaanvraag van ABO Wind
 • Punt 16: Tweede inspraakronde van het Regionalplan Düsseldorf

De zitting start om 18:00 uur. Kleverstraße 4 Kranenburg. Naar de agenda (Duitstalig)... 

5 sept 2016 – Vanaf vandaag en nog t/m 5 oktober zijn de stukken voor de bouwaanvraag voor het "Windpark Kranenburg” in het Reichswald van de firma ABO Wind op de website van het district Kleve ter inzage gelegd. U kunt nog t/m 19 oktober op deze bouwaanvraag een zienswijze indienen. Deze kan alleen schriftelijk per post aan het districtsbestuur Kleve verstuurd worden. Binnenkort zijn de documenten ook op de gemeentehuizen van Gennep en Berg & Dal in te zien. Naar de onderliggende stukken... 

26 augustus 2016 – Publieke terinzagelegging bouwaanvraag “Windpark Kranenburg"

Van 5 september t/m 5 oktober liggen de stukken voor de bouwaanvraag van de firma ABO Wind ter inzage, voor 12 grote windturbines in het Reichswald. U kunt de stukken online inzien op de website van Kreis Kleve (www.kreis-kleve.deDer Kreis KleveKreisverwaltungBekantmachungen.

Bezwaren tegen dit bouwproject kunnen tussen 5 september en 19 oktober UITSLUITEND schriftelijk per post bij het bevoegd gezag Kreisverwaltung Kleve (districtbestuur) worden ingediend. Uw kunt uw zienswijze ook dicteren en laten optekenen op het kantoor van de Kreisverwaltung Kleve. Beide mag u in het Nederlands doen. Naar de publicatie van de aanstaande terinzagelegging...

3 augustus 2016 – Regelmatig krijgen wij van bezorgde burgers de vraag hoe zij zich sterk kunnen maken tegen de komst van windturbines in het Reichswald. Dat kan op verschillende manieren. Lees verder...

14 juli 2016 – Inspraakronde op het ‘Regionalplan Düsseldorf (RPD)’

Momenteel ligt de herziene versie van het RPD ter inzage. Hierin zijn (wederom) voorkeurszones voor windenergie in het Reichswald opgenomen. Daar zijn nog enkele zones direct grenzend aan het bos aan toegevoegd. Digitaal kunt u hier het RPD inzien. Van 1 augustus t/m 7 oktober 2016 ligt het ontwerp ook bij de ‘Kreisverwaltung Kleve’ ter inzage.

In deze zelfde periode kunnen schriftelijke bezwaren en zienswijzen aan het regionaalbestuur Düsseldorf worden ingediend.De betreffende zones in het Reichswald zijn op pagina 5 und 6 schematisch weergegeven.

Wij verzoeken u met klem om tussen 1 augustus en 7 oktober van uw recht gebruik te maken en zich tegen de voorgenomen plannen in het Reichswald uit te spreken. Ook Nederlandse burgers en instanties hebben dit recht. Deze 2e inspraakronde is de laatste kans. Als de voorkeurszones niet uit het RPD geschrapt worden, dan komt de transformatie van het bos naar een industriegebied akelig dichtbij!

Tips voor uw bezwaarschrift/zienswijze vindt u hier... 

2 juli 2016 – A.s. donderdag vergadert de Gemeenteraad Kranenburg vanaf 18.00 uur o.a. over de windindustrieplannen in het Reichswald. Naar de agenda met de relevante documentatie: http://bit.ly/29gB9Cy 


12 juni 2016
 –

UITNODIGING: 26 juni a.s. – 11:00 uur – parkeerplaats Kartenspielerweg langs de B504

U bent uitgenodigd voor een „bezichtiging ter plekke” op de Kartenspielerweg. Langs die weg, door het bos, zijn de twaalf windturbines gepland. De aanleg ervan zou eind dit jaar al moeten starten. Als die 12 reusachtige windturbines er komen zullen ze dag en nacht een voortdurende storingbron zijn van monotoon geluid: zoeffff... zoefff.... Dat zal vele dieren in het bos verjagen of zelfs doden. Ook zal het geluid en de voortdurende nachtelijke verlichting van de enorme masten de leefbaarheid aantasten voor de mensen die er wonen.

Wij willen jullie door het bos begeleiden, mensen met vakkennis zullen jullie laten zien, hoe “rijk” ons bos is. En “Waldhüterin” Josefa Liebrand zal jullie vertellen over alle bijzondere geheimpjes die het Reichswald zo heeft.

Voor mensen die niet zo goed ter been zijn en voor kleine kinderen zal er een paard en wagen klaar staan en voor diegene, die het gehele gebied willen zien, bestaat de mogelijkheid tot een fietstocht met begeleiding.

Wij starten om 11 uur op de parkeerplaats op de Kartenspielerweg langs de B504. Na de rondleiding zullen wij bij een kleine versnapering uw vragen beantwoorden.

Komt allen! Breng vrienden, buren of wie dan ook mee. Nog is het niet te laat! Nog staan de 200 m hoge reuzen niet in het bos! Nog is het bos van de vele dieren en een klein beetje van ons! Nog is het Reichswald een plek van stilte! Nog kunnen wij onze stem laten horen en “Nee” zeggen tegen dit verschrikkelijke plan, een industriezone in het bos. 


10 juni 2016
 – ### SAVE THE DATE ### Reichswald wandeling op zondag, 26 juni a.s. vanaf 11.00 uur. Meer daarover kunt u binnekort op deze pagina lezen! 

2 juni 2016 
– De besluitvorming over het Regionalplan Düsseldorf (RPD) - waarin de Bezirksregierung Düsseldorf het kader voor de ruimtelijke ordening van de regio aangeeft - gaat een volgende fase in. In de versie van het ontwerp Regionalplan waarover de Regionalrat de komende weken beslist wordt het zuidwestelijke deel van het Reichswald (de strook langs de Kartenspielerweg) nog steeds als "Vorranggebiet" voor windenergie aangewezen. Er is alleen een klein stukje langs de B 504 vanaf gehaald.  

Op 16 juni a.s vergadert de Planungsausschuss hierover, en op 23 juni de Regionalrat van de Bezirksregierung zelf. Het gaat er dan met name om of het ontwerp openbaar gemaakt zal worden in verband met de definitieve inspraakronde. Beide zittingen zijn openbaar. Door deze vergaderingen te bezoeken kunt u uw bezorgdheid uiten over hoe het ontwerpplan er nu uitziet.  Er zullen ook leden van Tegenwind aanwezig zijn. Dus voor wie zich vrij kan maken, zou een dagje Düsseldorf geen slecht idee zijn.  

Data:
Donderdag 16 juni 2016, 10:00 uur  
Zitting Planungsausschuss 

Donderdag 23 juni 2016, 10:00 uur  
Sitzung des Regionalrat 

Plaats:
Plenarsaal Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecielienallee 2 
40474 Düsseldorf  

Agenda:
http://bit.ly/1XkSe3E  

Stukken (oa de huidige versie van het RPD):
http://bit.ly/1WyfHh3  

Kaarten met planningsaanwijzingen:
http://bit.ly/1ZcQTsT  
http://bit.ly/1ZcQGWH 

Checklist milieugevolgen aanwijzing als voorrangsgebied voor Windenergie: 
http://bit.ly/1sPka2b  

Het is nog niet bekend wanneer de inspraakronde begint waarin u uw bezwaren kunt indienen. Zo gauw dat bekend is berichten we daar natuurlijk over op deze site, maar u kunt ook zelf de internetpagina's van de Bezirksregierung Düsseldorf over het Regionalplan bezoeken.   

6 mei 2016 – Informatieavond in Kranenburg

Welke gevolgen heeft de aanleg van windindustrie in een bosgebied als het Reichswald? Wat is het effect op de natuur en de dierenwereld? En welke invloed op de levenskwaliteit gaan omwonenden merken van de aanleg van grote windturbines? Deze en nog meer vragen zullen centraal staan tijdens onze informatieavond volgende week vrijdag.

Gastspreker is Sylke Müller-Althauser, vice-voorzitter van de Duitse vereninging Naturschutzinitiative e.V.. Zij woont in de Rhein-Hunsrück (Rheinland-Pfalz) en heeft daar de snelle ontwikkeling van windindustrie ervaren en kent de gevolgen ervan. In het Soonwald, een bosgebied in haar regio verrezen tientallen windturbines. De aanloopfase hievan vertoont treffende overeenkomsten met de situatie in onze regio nu. De avond begint met een presentatie over de bijzondere waarde van het Reichswald, een uniek ecologisch ‘eiland’, gelegen tussen twee rivieren. Daarna zal Sylke Müller-Althauser ingaan op de bouw van windturbines in het Soonwald en de gevolgen, o.a. voor de leefbaarheid in de omwondende gebieden. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan het evenement is gratis.

Vrijdag 13 mei, 19:30 uur
Caféhaus Niederrhein
Bahnhofstraße 15
Kranenburg

2 mei 2016 – ### SAVE THE DATE ### Op vrijdagavond, 13 mei a.s. nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst in het Caféhaus Niederrhein (Bahnhofstr. 15, DE-Kranenburg). De aanvangstijd is 19.30u. Meer hierover binnenkort op deze site! 

1 mei 2016 
Videoverslag over de raadzitting van 28 april jl. (ook te zien op kanaal 44 van NIMA/ Omroep Gennep): Naar het verslag...
21 april 2016 – BELANGRIJKE ZITTING / OPROEP TOT PROTEST

Op donderdag 28 april vergadert de Kranenburgse gemeenteraad in een openbare zitting over de planning van windenergie in het Reichswald. Er zal m.n. bepaald worden of en in hoeverre de ontvangen reacties uit de eerste ter inzage legging van het bestemmingsplan "Windenergie" worden ingepast. De voorstellen hiertoe werden in opdracht van ABO Wind bewerkt en nu juridisch gecontroleerd. Ook de zgn. ‚potentiaal-analyse‘ is in de afgelopen weken herzien. 

Nadat de onderliggende stukken gisteren nog op de website van de gemeente stonden, zijn deze inmiddels al weer verwijderd. Mocht het Kranenburgse gemeentehuis problemen hebben met de server, dan steken wij met alle plezier een handje toe en stellen wij hier de stukken voor eenieder ter downloaden beschikbaar:

Ratsdrucksache

Abwägungen zu Stellungnahmen der Träger Öffentlicher Belange (Stand 14.04.2016)

Abwägungen zu Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Stand 15.04.2016)
Windenergie-Potentialanalyse (Stand 08.04.2016)

Uiteraard zijn wij 28 april ter plekke om de zitting te volgen. Vanaf 17.15 uur verzamelen we voor het gemeentehuis en zullen wederom krachtig onze boodschap uitdragen: behoud het Reichswald. We hopen dat veel Duitse én Nederlandse burgers ons hierbij willen ondersteunen. Komt allen! 

28.04.2016 vanaf 17:15 uur - Klever Str. 4 - Kranenburg  

7 april 2016 – De CDU Hommersum heeft ons uitgenodigd om tijdens een informatieavond in Goch uit te komen leggen welke rol het Reichswald speelt binnen het regionale ecologische netwerk en wat de effecten daarvoor zullen zijn bij de bouw van windturbines. De avond is openbaar en de entree is gratis. U bent van harte welkom. 

Vrijdag, 15 april, 20.00u
Gaststätte Evers
Huyskensstr. 34
Goch-Hommersum 

3 april 2016 – Op elke eerste en derde zondag van de maand biedt Josefa Liebrand themawandelingen in het Reichswald aan. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De huidige situatie waarin het Reichswald en het lokale, samenhangende biotoopssysteem zich bevindt, is zorgelijk: als deze voor mens en dier behouden moeten blijven, dan is haast geboden. Gelukkig is het nog niet te laat! Er bestaat nog een gerede kans dat het Reichswald verschoond blijft van onherstelbare schade door de aanleg van windindustriegebieden. Welke centrale rol speelt het bos in het lokale ecosysteem en tot hoever rijkt deze invloed voorbij haar eigen grenzen? Dit en nog veel meer komt tijdens de zondagse themawandelingen aan bod.

Ontmoetingsplek en vertrekpunt

1e zondag in de maand: parkeerplaats B504 bij Frasselt
3e zondag in de maand: parkeerplaats parkeerplaats tegenover de Engelse erebegraafplaats

Begin  

 Eerstvolgende wandeling: zondag 17 april, 11.55u (parkeerplaats erebegraafplaats)

16 maart 2016 – Medio januari viel er in de Rheinische Post te lezen dat er in het natuur-juridisch rapport m.b.t. het “Windpark” in het Reichswald aan de Kartenspielerweg geen conflicten met beschermde diersoorten zijn vastgesteld. Dit rapport was opgesteld in opdracht van de in Wiesbaden zetelende projectontwikkelaar ABO-Wind.

Dat deze vaststelling geen recht doet aan de werkelijkheid, wordt aangetoond door een gepubliceerd onderzoek in het vakblad “Charadius” van de “Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft e.V.” (Charadrius 51, 2e artikel, 2015 (2016): pag. 63-79). De conclusie van deze studie laat er geen twijfel over bestaan: een operationeel windpark zal ernstige gevolgen hebben voor de lokale populaties wespendieven, haviken en buizerds.

Richtlijnen van andere provincies definiëren de wespendief als “windkrachtsensibel” (= verhoogd risico op botsingen met windturbines). Daarom mogen er in hun territorium geen windturbines gebouwd worden. Wespendieven in Noord-Rijnland-Westfalen gedragen zich vanzelfsprekend niet anders dan hun soortgenoten in andere regio's van Duitsland. Het is dan ook onbegrijpelijk dat alleen in NRW wespendieven deze status niet hebben.

Een eerder deze maand gepubliceerde studie over de risico's van botsingen van vogels met windturbines concludeert dat turbines "in potentie het voortbestaan van de buizerd in gevaar brengen”. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift “Charadius” concluderen: "De geplande bouw van windturbines in het Reichswald zal tot een verslechtering van de leefomgeving van deze lokale populaties leiden. Dit zou een schending van § 44 deel 1 No. 2 van de Federale Natuurbeschermingswet zijn.” 

Dit bewijst eens te meer dat het Reichswald een bijzonder slechte locatie is voor windturbines en onverenigbaar met het behoud van natuur en diersoorten.

Studie downloaden…

4 maart 2016 – INFORMATIEBIJEENKOMST / OPROEP TOT PROTEST

Op 17 maart organiseren de gemeente Kranenburg en ABO Wind vanaf 18.00 uur een openbare informatiebijeenkomst in het buurthuis "Katharinenhof".

Op deze avond zal onder meer projectontwikkelaar ABO wind vertellen over de studies die hebben uitgewezen dat er geen conflicten zijn (te verwachten) met de biodiversiteit. Betaling van en opdracht gegeven tot deze onderzoeken was uiteraard ABO-Wind zelf. De burgemeester zal ongetwijfeld zijn grijsgedraaide liedje zingen: ter bescherming van het klimaat moet eenieder zijn steentje bijdragen.Bovendien is het legitiem dat opbrengsten uit het project de gemeentekas spekken.

Zo voorspelbaar als de argumenten voor het project zijn, zo vanzelfsprekend is de aanwezigheid van ons BI. Ongeveer een uur voor aanvang verzamelen we voor de ingang van het buurthuis. Bent u ook van mening dat het belang van de natuur, de biodiversiteit, de landschapsbescherming en de culturele waarde groter is dan de voordelen voor het milieu die uit een transformatie van het Reichswald in een windenergie-industriezone moeten worden gehaald? Of heeft u andere redenen om voor het behoud van het Reichswald te zijn in een toch al bos-arm district Kleef? Kom 17 maart naar het buurthuis zodat we een massaal en krachtig signaal ter behoud van onze bossen kunnen afgeven!

Aanvang: 17.15 uur

Adres: Mühlenstraße 7, 47553 Kranenburg

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid!

 
19 februari 2016 
 – Gisteren was de vergadering van de commissie voor planning en milieu (Planungs-  und Umweltausschuss) van de gemeente Kranenburg. Het doel van de vergadering was te discussiëren over de zienswijzen die belanghebbenden hebben ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan i.v.m. de bouw van windturbines in het Reichswald. 

Naast de Kranenburger burgemeester Günter Steins, de commissieleden en ondersteunende beleidsmedewerkers waren ook vertegenwoordigers van ABO Wind en het landschapsarchitectenbureau HKR aanwezig. Er was ook veel pers en op de publieke tribune zaten veel geïntesseerde burgers, inclusief leden van Tegenwind. Aan het begin van de vergadering las Irma de Potter, woordvoerder van Natuurmonumenten, namens een groot aantal organisaties en verenigingen een petitie voor om het Reichswald te behouden en niet door te gaan met de plannen voor windturbinepark: Nederlandse vertaling van de petitie openen… 

De eigenlijke discussie, die door HKR in opdracht van ABO Wind was voorbereid met adviezen hoe te reageren op de ingediende bezwaren, is verdaagd. De commissieleden hadden aangegeven meer tijd nodig te hebben om hun afweging te maken. 

De planning van de gemeente Kranenburg ziet er nu als volgt uit: 

17 maart – algemene informatieavond in Kranenburg

07 april – speciale zitting gemeenteraad om over de bezwaren tegen de wijziging van het bestemmingsplan te besluiten 

12 mei – de tweede inzageronde voor de wijziging van het bestemmingsplan (de definitieve ronde) 

De gemeente verwacht dat het definitieve besluit vóór eind oktober van dit jaar genomen kan worden. Tegelijk echter begint ABO wind al in maart a.s. met de procedure voor de aanvraag van de goedkeuring van de bouw van de 12 windturbines (de goedkeuring van de bouwplannen is iets anders dan de wijziging van het bestemmingsplan!). Er is haast geboden, als er te laat begonnen wordt met de bouw, vervallen substantiële subsidies. 

De gemeente kon nog geen helderheid verschaffen over hoe zij denkt natuur te compenseren (bijvoorbeeld door herbebossing) als de bouw van het windturbinepark doorgaat. Dat moet in het proces van de vergunningverlening concreet gemaakt worden, vermoedelijk niet eerder dan herfst 2016. 

De heer Georg van Aretin van ABO Wind beschreef de aktuele stand van zaken en gaf ook een indruk van de eerste onderzoeksresultaten (vogels, vleermuizen, zichtbaarheid van de installaties in de omgeving, geluidsniveau, etc.). Wat betreft lawaai werd bijvoorbeeld duidelijk dat de turbines nog in het Reichswald te horen zullen zijn. De richtlijnen wat betreft de beperking van de slagschaduw van de wieken kunnen voor de huizen in Kranenburg-Grafwegen alleen nageleefd worden door op sommige tijdstippen een of meer molens tijdelijk uit te schakelen. Ook v.w.b. archeologische vindplaatsen gaat het om een complex gebied, bij 7 van de 12 geplande plekken zijn er mogelijk problemen. Toen een lid van de commissie vroeg of er ook onderzoekingen zijn die de invloed van windturbines op de flora en fauna hebben onderzocht, was het antwoord ontkennend. 

Het was bemoedigend om te zien dat meerdere commissieleden zich goed verdiept hadden in het dossier. Anders dan de vorige keren, stelden nu vertegenwoordigers van álle partijen kritische vragen. Langzamerhand lijken die zich toch de reikwijdte van het projekt te gaan realiseren. Of dat te laat is, kunnen we alleen nog maar afwachten. Want de gemeente zit al niet meer in de driver's seat, daar zit ABO Wind.  

Video reportage voor het programma NIMA van de lokale omroep Gennep...
Een paar foto-impressies ...


25 januari 2016
 – Zaterdag j.l. zijn we met een 40-tal geïnteresseerde burgers naar het Duitse Hunsrück in de deelstaat Rheinland-Pfalz geweest. We wilden daar een indruk krijgen van wat de gevolgen zijn voor mens en natuur bij een explosieve groei van windparken. Via onderstaande links komt u bij de impressies van diverse deelnemers: 

Leden politieke partij kERN

Eelco Hekster uit Kranenburg-Nütterden in „Lokalkompass“

Videoverslag van onze gastheren (en -vrouwen) in het Soonwald 

Ons verslag volgt binnenkort op deze site.   

14 januari 2016 – Uedem-Keppeln. Vanmorgen brak brand uit in de gondel van een windturbine. Twee van de drie onderhoudsmonteurs die op 75 meter hoogte in gondel aan het werk waren zijn gewond geraakt. De drie konden zich in veiligheid brengen en alarm slaan. Eén van de mannen is met brandwonden per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer kon alleen toekijken, aangezien de hoogste ladders maar tot 35 meter reiken. Ook hield men enkele honderden meters afstand vanwege het gevaar dat er een wiek afbreekt of dat brandende delen naar beneden vallen.

Dit is het derde ongeval in tien jaar, in de omgeving van Uedem. Over de oorzaak is nog niets bekend. Experts vermoeden dat hoge elektische spanning tot een spanningsboog (een soort langdurede vonk of kleine bliksem) kan hebben geleid, die de brand tot gevolg had. Overigens kan ook een storing in het mechaniek van turbines of blikseminslag tot brand leiden. 

Men moet er niet aan denken welke schade een brandende turbine in een bosgebied als het Reichswald veroorzaakt. Zo'n brandende gondel zal zich dan maar liefst op twee maal zo grote hoogte bevinden (zo'n 140 meter!) als de gondel die vandaag in Keppeln afbrandde. Mede om die reden horen windturbines niet in een bos.

Wij wensen de twee gewonde medewerkers een voorspoedige genezing toe!

Naar de berichten: Rheinische Post | Lokalzeit Duisburg | hallo Deutschland

12 december 2015 – Kom je in januari met ons mee naar het "Naturpark Soonwald"? Meld je dan snel aan. Verdere informatie...

8 december 2015 – ### SAVE THE DATE ### Op zaterdag 23 januari 2016 staat er een grote tour naar het "Soonwald" gepland. En u kunt met ons meerijden. Meer info volgt binnenkort op deze website!

30 november 2015 – Op elke eerste en derde zondag van de maand biedt Josefa Liebrandt themawandelingen in het Reichswald aan. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De huidige situatie waarin het Reichswald en het lokale, samenhangende biotoopssysteem zich bevindt, is zorgelijk: als deze voor mens en dier behouden moeten blijven, dan is haast geboden. Gelukkig is het nog niet te laat! Er bestaat nog een gerede kans dat het Reichswald verschoond blijft van onherstelbare schade door de aanleg van windindustriegebieden. Welke centrale rol speelt het bos in het lokale ecosysteem en tot hoever rijkt deze invloed voorbij haar eigen grenzen? Dit en nog veel meer komt tijdens de zondagse themawandelingen aan bod.

Ontmoetingsplek en vertrekpunt

1e zondag in de maand: parkeerplaats B504 bij Frasselt
3e zondag in de maand: parkeerplaats parkeerplaats tegenover de Engelse erebegraafplaats

Begin 

Eerstvolgende wandeling: zondag 21 februari, 11.55u (parkeerplaats erebegraafplaats)

7 oktober 2015 – Bomen of Windmolens? Stichting „Walk of Wisdom” houdt dinsdagavond 20 oktober in DROOMvilla LUX in Nijmegen een debat over duurzame energie. Aanleiding zijn de omstreden plannen van de gemeenten Kranenburg en Stadt Kleve om de bouw van windturbines in het Reichswald toe te staan. Walk of Wisdom is een pelgrimsroute die langs de locatie loopt waar de Kranenburgse turbines gepland zijn. Sprekers zijn onder anderen burgemeester Günter Steins van Kranenburg en Jeroen Boot van burgerinitiatief Tegenwind. Het debat begint om 19:00 uur, Oranjesingel 42, Nijmegen. Het aantal plaatsen is beperkt, tijdig aanmelden wordt aanbevolen: www.walkofwisdom.org.

24 september 2015 – Om de weerstand tegen het windenergieproject in het Reichswald enigszins weg te nemen, organiseert ABO Wind op 4 oktober een excursie naar een windenergiezone in Hessen, Duitsland (naar het persbericht van ABO Wind). Ook onze vereniging is hiervoor uitgenodigd. In het programma is helaas te weinig tijd uitgetrokken om een objectief beeld te kunnen vormen, door middel van daadwerkelijke bezichtiging en discussie. Hierom, en omdat we al besloten hadden om zelf een excursie te organiseren, zullen wij niet deelnemen. Burgers die willen meegaan kunnen zich tot maandag, 28 september telefonisch of per e-mail aanmelden: +49 151 42206703 of annkathrin.lammin@abo-wind.de. Achtergrondinformatie over de excursie van onze vereniging volgt binnenkort.

2 augustus 2015 – We hebben onze website uitgebreid en gedeeltelijk geherstructureerd. In de rubrieken "Kranenburg" en "Kleve" treft u informatie aan over hoe u kunt reageren op de lopende inspraakprocedures, door bijvoorbeeld uw zienswijze in te dienen. 

23 juni 2015 –  Vanavond spreken we in Kessel, op een informatieavond over de windturbines in het Reichswald, georganiseerd door het Verkehrs- & Heimatverein Kessel. Ook Burgemeester Steins van de gemeente Kranenburg en projectontwikkelaar ABO-Wind uit Wiesbaden zijn aanwezig.

 • 23-06-2015, 19:30 uur
 • Gaststätte Stoffelen
 • Kranenburger Str. 103, Goch-Kessel

15 juni 2015 -  Persbericht: Donderdag 18 juni bespreekt de gemeenteraad van Kranenburg in een openbare raadsvergadering een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan die in het Reichswald de bouw mogelijk maakt van twaalf windturbines van maar liefst 200 meter hoog.

Dit is een belangrijke kans om uw stem te laten horen.

Wat kunt u doen?

 • Kom ook naar de openbare raadsvergadering. Laat uw mening meewegen.
  • Datum, tijd: donderdag 18 juni, 18:00 uur (demonstratie om 17:30 uur)
  • Adres: Klever Strasse 4, 47559 Kranenburg
 • Informeer uw omgeving. Nodig uw buren, verenigingsleden en familieleden uit. Vraag anderen uw voorbeeld te volgen. Samen zijn we sterker en is onze vuist groter.
 • Op onze website vind u ondermeer flyers die u kunt linken, meesturen of afdrukken.

14. Juni 2015 – We hebben een petitie gestart! We roepen de grensgemeenten en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant op om zich sterk te maken tegen de komst van windindustrie in het Reichswald. Iedereen mag ondertekenen op http://petities.nl/petitie/geen-windturbinepark-in-het-reichswald. Teken ook! Naar de petitie...

19 mei 2015 -  Op donderdag 28 mei vindt een openbare raadsvergadering plaats van de gemeente Kranenburg. Op de agenda staat de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het windturbineproject aan de Kartenspielerweg. De stukken over de geplande bestemmingswijziging zijn in te zien op de site van de gemeente, onder Windkraft Aktuell. De aankondiging en agenda van de raadsvergadering vindt men onder Bekanntmachungen.

17 mei 2015 – Vanmorgen was het Reichswald en het Ketelwald een van de hoofdthema's in het VARA radioprogramma „Vroege Vogels". In een interview kwam Lieke Vullings uit Groesbeek aan het woord. Zij zet zich in voor het verder verbinden van de bosgebieden aan weerszijden van de grens, ook nabij de Kartenspielerweg, onder andere om het wild meer bewegingsruimte te geven. Lieke Vullings stelt voor een gebied aan te wijzen waar de natuurlijke ontwikkeling van bos zijn gang mag gaan, zonder ingrijpen door de mens. Vanwege de rijkdom aan dier- en plantensoorten leent het Reichswald / Ketelwald zich bij uitstek voor zo'n project. Wederom maakt dit interview duidelijk hoe hoog de natuurwaarde van dit bos is. Industrie, zoals lawaaiige windturbineparken hoort hier niet. Beluister het interview op de site van de VARA.

14 mei 2015 – Sinds deze week zijn is onze vereniging lid van het Duitse verbond "Vernunftwende Bündnis NRW". Het ongedaan laten maken van het besluit door het districtsbestuur van Nord-Rheinwestfalen om windindustrie toe te staan in bosgebieden is een hoofddoel van dit verbond. Tot dit verbond, dat geen politiek standpunt inneemt, noch zich met enige politieke partij verbonden voelt, behoren tot nu toe meer dan 45 burgerinitiatieven in NRW. Motto is een uitspraak van Reinold Messner: "Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will: DIE NATUR" ("Alternatieve energiewinning is zinloos wanneer ze precies datgene schaadt wat men er in feite mee wil behoeden: DE NATUUR"). Dit geldt ook voor de windturbineplannen in het Reichswald en het is daarmee de hoofdreden voor onze deelname aan dit verbond.

28 april 2015 – Persbericht (Duitstalig): Tegenstanders van windturbines in het Reichswald reageren op de Rathaus-Echo, een informatiebulletin van de gemeente Kranenburg. In de laaste uitgave beargumenteren burgemeester Steins en de gemeenteraad van Kranenburg de geplande aanleg van het windindustriegebied in het Reichswald. Naar onze mening echter is het schrijven misleidend. Zo werd de lezer voorgehouden dat de tegenargumenten zich zouden beperken tot landschappelijke effecten. Ook wordt niet erkend dat windkrachttechnologie in zijn huidige vorm nog een reeks van onopgeloste problemen met zich meebrengt. Waardoor het nut niet opweegt tegen de schade die de bouw in het bos teweegbrengt. Een bosgebied dat, ook rond de door productiebos lopende Kartenspielerweg, een hoge natuur- en recreatiewaarde heeft, van cultuurhistorisch belang is en belangrijke drinkwaterwinning omvat. Ons antwoord op deze publicatie is ons bulletin "Reichswald-Echo" welke gisteren verspreid is onder de Kranenburgse huishoudens. Zie ook Rheinische Post Online: Statt Rathaus jetzt Reichswald Echo.

1 april 2015 -  Tot gisteren was inspraak mogelijk op het ontwerp Regionalplan Düsseldorf. Dit kon door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuur van Nord-Rhein Westfalen, Bezirksregierung Düsseldorf. Het plan wijst onder andere een reeks gebieden aan die geschikt geacht worden voor aanleg van windturbines. Enkele van die locaties bevinden zich in het Reichswald, waaronder die langs de Kartenspielerweg. Wie bezwaar wilde maken kon gebruik maken van een voorbeeldbrief met argumenten die we hebben opgesteld. Hoezeer dit leeft is opnieuw aangetoond doordat vele burgers, zowel van Nederlandse als Duitse zijde, ons hebben laten weten dat ze gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid tot inspraak!

27 maart 2015 –In een brief aan burgemeester Steins schrijft de heer Karl-Heinz Burmeister, woordvoerder van BUND, Kreis Kleve: „Keiner zwingt Sie oder erlaubt Ihnen, mit Windrädern in Tabuzonen zu gehen, wenn es auf Gemeindegebiet keine Potenzialflächen im ordnungsgemäßen Flächennutzungsplan gibt.“ (Niemand dwingt u, of staat u toe, om windtrubines in taboezones te plaatsen, indien zich, op grond van het huidige rechtgeldige bestemmingsplan, op het gemeentelijk grondgebied geen toewijzingsgebieden bevinden.) Het Reichswald is gemäß „Nadelwalderlass“ in zijn geheel en niet in delen te beschouwen en is aldus een taboezone, aldus Burmeister. WAZ.de (Duits): BUND gegen Windräder.

21 maart 2015 – De Gelderlander meldt dat de CDA-fracties in de regio Nijmegen en de kop van Limburg mordicus tegen de bouw van een windmolenpark in het Duitse Reichswald zijn. De Gelderlander: "CDA fracties in 2 provincies wijzen Duits windpark af".

1 maart 2015 – Groesbeek besluit samen op te trekken met Gennep en de provincies Gelderland en Limburg, in verweer tegen het geplande windpark. Vandaag bij Omroep Groesbeek, De Tafel van Twee, met wethouder Erik Weijers. Beluister het fragment uit de uitzending.

18 februari 2015 – Op maandag 23 februari presenteren de gemeente Kranenburg en ingenieursbureau Abo Wind hun plan voor de industriezone met twaalf windturbines in het Reichswald. De informatiebijeenkomst vindt plaats om 19:00 uur in het Bürgerhaus Katharinenhof, Mühlenstrasse 7, Kranenburg.

5 november 2014 - Vanmorgen namen we deel aan een forumdiscussie in Goch, georganiseerd door leerlingen van de Gesamtschule. De bijeenkomst is onderdeel van een project over politiek, naar aanleiding van een scholierenwedstrijd van de Bundeszentrale für Politische Bildung. Voor zo'n slordige vijfhonderd geinteresseerde leerlingen en docenten spraken we met burgemeester Günter Steins van Kranenburg, Walter Kanters (vice burgemeester van Uedem) en Hermann Brendieck (die Grünen) en beantwoordden we vragen uit het publiek. De pers was er ook.

17 oktober 2014 - De verkiezingen naderen in de fuserende gemeenten Groesbeek, Millingen en Berg en Dal. CDA, GVP en Sociaal Groesbeek spreken zich in hun verkiezingsprogramma's nadrukkelijk uit tegen windturbines. Windturbines langs de A15 vindt Voor Berg en Dal in orde, maar de partij is tegen het geplande windpark in het Reichswald. VOLG ziet liever andere vormen van groene energie. Andere partijen zijn uitgesproken voorstander van windkracht (D66 en PvdA), of reppen in het geheel niet over duurzame energie (VVD en C'90). GJS beweegt zich ergens in het midden en GroenLinks wil windkracht "alleen als er goed rekenening gehouden wordt met uitzicht en lawaai". De Gelderlander, editie Rijk van Nijmegen, pg 30: "Iedereen een zonnepaneel".

8 oktober 2014 - Samen met Landesbetrieb Wald und Holz en windturbinebouwer ABO, presenteert burgemeester Steins van de gemeente Kranenburg het ontwerp voor het plan windpark Reichswald aan de pers. Gepland zijn 12 turbines van 200 meter hoog, langs de Kartenspielerweg. Volgens de planning kan de bouw eind 2016 starten en zou aansluiting op het net eind 2017 kunnen plaatsvinden.

6 sept 2014 - Ook Fons Mandigers (Natuurmonumenten) spreekt zich uit tegen het plan van de gemeente Kranenburg. Hij is - zoals de meeste activisten - niet principieel tegen windkracht. Alleen zouden die turbunes niet in het Reichswald moeten worden aangelegd. Aan Nederlandse zijde is intussen immers meer dan 25 miljoen geïnvesteerd in natuurherstel. Dan kun je de natuur die direct aan de andere kant van de grens ligt niet verkwanselen. RP Online: Niederländer kämpfen gegen Windpark.

20 juni 2014 - Gemeente Gennep onderzoekt of een nieuwe europese wet die mogelijk in de maak is, het Kranenburgse windparkplan zou kunnen verhinderen. Het Europees parlement zou werken aan nieuwe regelgeving tegen bouwwerken met een maatschappelijke impact binnen 18 kilometer van de grens. De Gelderlander: Groeiend verzet tegen windpark in Reichswald.

31 mei 2014 - Het regiobestuur Kreis Kleve uit zijn bezorgdheid in een brief aan de deelstaatregering in Düsseldorf. Mogelijk vormen de diepe fundering en de hydraulische olie een risico voor de kwaliteit van het drinkwater. Ook noemt het bestuur de verminderde recreatiewaarde en schade aan de unieke stuwwal met zijn hoge landschappelijke waarde als punten van zorg. De Gelderlander: Kreis Kleef bang voor milieuschade door bouw windpark Reichswald.

13 mei 2014 - Ondernemers in Vijlen en de VVV in Zuid-Limburg vinden het voor een toeristisch dorp, dat het moet hebben van het mooie heuvellandschap, niet wenselijk dat de molens in België en Duitsland het mooie vergezicht vanaf de heuvels bederven. Omroep L1: verzet tegen windmolens grensregio neemt toe.

6 apr 2014 - Opluchting in Schottheide: er komen geen hoogspanningsleidingen voor het vervoer van de opgewerkte stroom naar het net. Tijdens de informatiebijeenkomst vanmorgen in Schottheide, georganiseerd door het CDU ("Die erste Runde geht auf uns"), verzekerde Burgemeester Steins de ca 60 aanwezige bewoners van Frasselt en Schottheide dat grondkabels gebruikt zullen worden om de stroom naar Nütterden of Goch te leiden.

3 apr 2014 - Aan de zuidrand van het Reichswald leeft een grote variatie aan bijzondere (zang)volgels, waaronder een van de grootste kolonies oeverzwaluwen in Nederland. (Groesbeeks Weekblad: Natuur contra windturbines in het Reichswald).

2 apr 2014 - In Schottheide is men bezorgd dat er midden in het dorp hoogspanningsmasten komen die de opgewekte stroom van het turbinepark naar het verdeelstation op het Kranenburgse bedrijventerrein Hammereisen moeten leiden (De Gelderlander: Schottheide vreest hoogspanningsmasten windpark).

31 mrt 2014 - Komende zondagochtend 6 april organiseert de Kranenburgse CDU om 11 uur een bijeenkomst in Schottheide, waar burgemeester Steins in gesprek gaat met burgers over het plan voor een windpark in het Reichswald (lokalkompass.de: CDU diskutiert mit Bürgern über "Bürgerwindpark Reichswald").

15 mrt 2014 - De Gelderlander meldt vandaag dat het Duitse onderzoeksbureau Lange wijst op het bestaan van "vleermuizen en talloze beschermde vogelsoorten waaronder buizerds, sperwers, haviken en spechten" in het Reichswald, die de aanleg van het geplande windpark aldaar wel eens "stevig in de weg kunnen zitten" (De Gelderlander: Vogels probleem voor windpark bij Kranenburg).

14 mrt 2014 - Een sympatiek geluid uit Cuijk, waar een bezoeker aan het Reichswald geinspireerd werd tot het schrijven van een column over onze actie. Hulde!

5 mrt 2014 - In De Gelderlander van vandaag staat dat ook Natuurmonumenten nu officieel toenadering zoekt tot Kranenburg. Natuurmonumenten vindt de locatie aan de Kartenspielerweg vloeken met het plan Koningsven - De Diepen, dat tot doel heeft om aan de zoom van de stuwwal een natuurgebied in te richten (De Gelderlander: Molenpark Reichswald vloekt met natuurgebied).

19 feb 2014 - Onder grote belangstelling vond gisteravond in Ven-Zelderheide een informatieavond plaats, georganiseerd door de dorpsraad naar aanleiding van de Kranenburgse plannen voor het windpark aan de Kartenspielerweg. In drie ronden werden achtereenvolgend de standpunten uiteengezet van de gemeente Kranenburg (spreker: Burgemeester Steins), de zorgen (spreker Jeroen Boot, namens Gegenwind im Reichswald) en de stellingname van de Gennepse lijsttrekkers (KERN, PS, D66, PvdA, CDA en VVD). Van deze avond is een videoveslag gemaakt door de Vense Omroep Service (VOS), onlangs uitgezonden door NIMA, de lokale omroep in Noord-Limburg.

18 feb 2014 - L1 zend een reportage uit over de informatiebijeenkomst vanavond in Ven-Zelderheide.

13 feb 2014 - De gemeenteraad Kranenburg heeft vandaag in de openbare raadsvergadering besloten dat het vak rond de Kartenspielerweg (op de kaart groen aangegeven) inderdaad bestemd is voor het turbinepark. Nu starten de voorbereidingen, zoals verder onderzoek, ontwerp en het verkrijgen van goedkeuring door hogere overheid in Dusseldorf. Volgens de gemeente zal dit traject zo'n drie jaar gaan duren. Een schema van de procedure en schriftelijke reacties op de plannen van de Gemeenten Gennep en Groesbeek zijn te downloaden van de site van de gemeente Kranenburg.

10 feb 2014 - Recreatieorganisaties RECRON en HISWA vrezen afname van toerisme door windturbines (Groene Courant: Recreatieorganisaties: 30 procent minder gasten in Friesland met windmolens).

9 feb 2014 - De grote opkomst bij de zitting van de commissie voor plannings- en mileuzaken, op 23 januari onlangs, heeft ons zeer gesteund! Hierdoor gesterkt zetten wij onze missie voort, zichtbaar en minder zichtbaar, om het geplande windpark te weren uit het Reichswald.

Komende donderdag, 13 februari vind om 18:00 uur in het raadhuis Kranenburg een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. Op de agenda staat ook het voorstel van de commissie van planning- en mileuzaken om de volgende stap te zetten in de realisatie van het geplande windpark.

Wij willen daarbij met een stil protest aanwezig zijn. Iedereen die het belang van onze protestactie wil komen helpen onderstrepen door aanwezig te zijn is wederom welkom.

7 feb 2014 - Kustgemeenten uiten hun zorgen over terugval toerisme door aantasting natuurwaarde. (Volkskrant: Kustgemeenten: windparken kosten 6000 banen, NU: Kustplaatsen vrezen voor toerisme door windmolenparken).

6 feb 2014 - In Ven-Zelderheide, direct ten zuiden van het Reichswald en in onmiddelijke nabijheid van de geplande locatie voor het windpark onderneemt men actie. Op 18 februari zal daar een informatiebijeenkomst plaatsvinden, georganiseerd door de dorpsraad. Burgemeester Steins van Kranenburg zal aanwezig zijn. Wij ook.

29 jan 2014 - Tegenwind is nu ook te vinden op de Social Media. Vandaag is er een Facebookpagina en een Twitter account aangemaakt. Steun ons en like en volg ons. Zo blijft u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

24 jan 2014 - Vandaag een interview gehouden bij de lokale TV van Nijmegen, N1. Het interview is gehouden in de Erasmustoren van de Radboud Universiteit op 70 meter hoogte, de windmolens worden 3x zo hoog. Het interview is te zien op You Tube.

23 jan 2014 - Vanavond is door de commissie van plannings- en mileiuzaken in Kranenburg met 1 onthouding van stem unaniem besloten om de gemeenteraad te adviseren de procedures voor de ontwikkeling van een windturbinepark in het Reichswald voort te zetten. Zie ook het artikel op De Gelderlander Online.

20 jan 2014 - Komende donderdag vind in het gemeentehuis van Kranenburg een openbare raadsvergadering plaats. Daarin komt een voorstel op de agenda om het bestemmingsplan te wijziging van het gebied rond de Kartenspielerweg, zodat daar op termijn een windturbinepark kan worden aangelegd.

Dit is een belangrijke kans om onze stem te laten horen.

Wat kunt u doen?

 • Kom komende donderdag ook naar de openbare raadsvergadering. Het wordt tijd dat onze mening gaat meewegen.

  Datum, tijd: donderdag 23 jan, 18:00 uur
  Adres: Klever Strasse 4, 47559 Kranenburg
   
 • Informeer uw omgeving. Op de website vind u ondermeer een flyer die u kunt linken, meesturen of afdrukken.

18 jan 2014 - Wederom een radio interview bij Omroep Groesbeek, wij waren uitgenodigd bij het programma Bekers en Co. Beluister het interview hier.

7 nov 2013 - Vandaag heeft in de gemeenteraad van Kranenburg een besloten zitting plaatsgevonden. Hoewel de gemeenteraad bereid lijkt om de aanvankelijke bezwaren tegen een windpark in het Reichswald te laten varen is nog geen definitief besluit genomen. Vooralsnog is ingestemd met een onderzoek. In 2009 is ook al eens gekeken naar geschikte lokaties rond Kranenburg, destijds ging het met name om de omgeving van Frasselt en Schottheide. De lokatie  Kartenspielerweg zal op vergelijkbare wijze worden onderzocht.

6 nov 2013 - RP Online meld: "CDU Kranenburg ist für 'Bürgerwindpark'". Ook WDR, Lokalzeit Duisburg, besteed aandacht aan het thema middels een item in de uitzending, vergezeld van een begeleidend artikel op de site. Het artikel citeert burgemeester Gunther Steins die zich op zijn website uitspreekt over windturbines in Kranenburg. In het licht van de recente ommezwaai van het CDU is het adres van de betreffende pagina overigens opmerkelijk te noemen: www.guenter-steins.de/klareaussagenohnewennaber.

9 sep 2013 - Er gaan geruchten dat de gemeente Kranenburg het aantal geplande windturbines zou willen halveren. Was er tot nu toe steeds sprake van 15 - 23 turbines, nu zou het gaan om minder dan tien. Wat de locatie betreft zou men nu denken aan de oostzijde van de Karterspielerweg. Dat is ter hoogte van Kessel.

29 jun 2013 - Wederom uitgenodigd voor een interview bij Bekers & Co van Omroep Groesbeek.

26 jun 2013 - Vandaag meldde de Gelderlander dat de Duitse natuurorganisatie Nabu stelt dat het de aanleg van het geplande turbinepark onnodig acht. Dit naar aanleiding van een studie door het Duitse ministerie voor Milieuzaken.

12 jun 2013 - De Nabu vindt dat horizonvervuiling een reden zou moeten zijn om windturbines te weren: „Neben ökologischen Aspekten sollten die Standard-Untersuchungskonzepte auch Fragen zum Landschaftsbild und der Erholung beantworten. Nur so können Landschaften erhalten werden, die gänzlich frei von Windkraft sind“. Lees het artikel op de Nabu site...

6 apr 2013 - Net terug van een geslaagd radiointerview voor Omroep Groesbeek met de burgemeester van Groesbeek, Harry Keereweer. Theo en Oda Langeveldt van boerderij en mini-camping de Hoge Hof ontvingen ons in hun vernieuwde sky box, met uitzicht op Kranenburg en het prachtige Reichswald.

5 apr 2013 - Op 16 mei vindt in Amersfoort het Nationaal Windenergie Congres plaats.

2 apr 2013 - Dank zij de vele reacties op het interview van 26 februari zijn we komende zaterdag wederom uitgenodigd bij Omroep Groesbeek. Wordt vervolgd!

26 feb 2013 - We waren te gast in het programma Bekers & Co bij Omroep Groesbeek voor een radiointerview.

2 nov 2012 - Eerste bijeenkomst in Boscafe Merlijn, Grafwegen. De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) was ook aanwezig en schreef een verslag van de bijeenkomst.

 

20 juli 2017